Sedan 2015, i samband med minneshållandet av Novemberpogromen 1938, har SKMA arrangerat årliga konferenser om nutida antisemitism. Syftet med konferenserna är att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar. Konferenserna, som genomförs med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse, riktar sig framför allt till journalister, politiska beslutsfattare, forskare, lärare samt myndigheter och organisationer som arbetar med att förebygga och motverka rasism och politisk extremism.

Nedan följer sammanfattningar av konferensens innehåll genom åren, med länkar till filmer och rapporter.

2022:  ”Förvanskning av Förintelsen – ett växande problem”

Juliane Wetzel

Syftet med konferensen 2022 var att öka medvetenheten och kunskapen om och därigenom förbättra möjligheterna att motverka missbruk och förvanskning av Förintelsen. Konferensens första föreläsare var den tyska historikern Juliane Wetzel, seniorforskare vid Centrum för antisemitismforskning vid Technische Universität Berlin. Wetzel är även ordförande för IHRA:s kommitté om antisemitism och förintelseförnekelse och har ingått i den tyska förbundsdagens två expertråd om antisemitism. Hennes föreläsning belyste utvecklingen i framför allt Västeuropa. Konferensens andra föreläsare var Jan Grabowski, polsk-kanadensisk professor i historia vid University of Ottawa, Kanada, och specialist på Förintelsen i Polen och relationerna mellan judar och icke-judiska polacker under kriget. Grabowskis föreläsning hade fokus på utvecklingen i Polen och andra östeuropeiska EU-länder.

Konferensen arrangerades i samarbete med Forum för levande historia och The Institute for Holocaust Research in Sweden (IHRS). Ca 100 personer deltog. Se filmen och läs rapporten från konferensen.

2021: ”Kan antisemitismens historia förklara dess samtida uttryck?”

David Nirenberg och Cordelia Hess

Hur ser relationen mellan historiska och samtida former av antijudiskt tänkande ut? I vilken utsträckning kan dagens antisemitism förklaras med hänvisning till historien? Dessa frågor stod i fokus på SKMA:s konferens 2021. Föreläsare var David Nirenberg, amerikansk professor i historia vid University of Chicago och författare till bland annat Anti-Judaism. The Western Tradition (2013), och Cordelia Hess, tysk professor i historia vid Universität Greifswald och författare till bland annat The Medieval Archive of Antisemitism in Nineteenth-Century Sweden (2021). David Nirenbergs föreläsning utgick från frågan: kan antijudaismens förflutna säga något om dess samtid och framtid? Cordelia Hess belyste i sin föreläsning kontinuiteter och förändringar i antisemitismen utifrån en historisk jämförelse mellan Tyskland och Sverige. Föreläsningarna följdes av ett samtal mellan föreläsarna modererat av historikern Lars M Andersson.

Konferensen arrangerades i samarbete med Forum för levande historia. Ca 100 personer deltog. Se filmerna och läs rapporten från konferensen.

2020: ”Radikalnationalism, konspirationsteorier och antisemitsm då och nu”

Richard J. Evans

Under senare år har radikalnationalismen vunnit mark i Europa och USA. I allt fler länder utmanas demokratin och dess grundläggande värden. Vi ser också en ökad spridning av konspirationsteorier, inte sällan med antisemitiska och rasistiska förtecken. Vissa menar att utvecklingen påminner om vad som hände i Europa under mellankrigstiden. Men hur relevanta är jämförelser med 1930-talet för att förstå samtida skeenden? Det var en av frågorna som diskuterades på SKMA:s konferens 2020. Föreläsare var den brittiske historikern Richard J. Evans.

Konferensen arrangerades i samarbete med Forum för levande historia, på grund av coronapandemin genomfördes den i form av ett digitalt seminarium. Se filmen och läs rapporten från seminariet.

2019: ”Antisemitism i dagens Sverige – ett allvarligt och mångfacetterat problem”

Diskussion om antisemitism i vänstermiljöer

Antisemitismen i Sverige förekommer i skiftande former och politiska sammanhang. På SKMA:s konferens 2019 belystes problemet från olika vinklar och med olika perspektiv. Syftet med konferensen var att fördjupa kunskaperna om den samtida antisemitismens uttrycksformer och politiska sammanhang och därigenom förbättra förutsättningarna att motverka problemen. Fokus riktades bl.a. mot spridningen av antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier, antisemitismens roll och funktion i radikala islamistiska och nationalistiska miljöer, och dess närvaro och avtryck i vänstermiljöer och i grupper med rötter i Mellanöstern. Ett flertal forskare och experter deltog som föreläsare och paneldeltagare.

Konferensen arrangerades i samarbete med Forum för levande historia. Ca 130 personer deltog. Konferensen sändes på SVT Forum men går tyvärr inte att se i efterhand. Läs rapporten från konferensen.

2018: ”Räcker lagstiftningen till för att motverka hets mot folkgrupp, rasism och rasistiska organisationer?”

Några av paneldeltagarna

Räcker lagstiftningen till för att motverka hatpropaganda och rasistiska organisationer? Bör den skärpas eller finns det brister i tillämpningen? Dessa frågor stod i fokus för SKMA:s konferens 2018. Bakgrunden till ämnesvalet var dels den utveckling som ägt rum under flera år med en växande politisk extremism, en alltmer öppen och aggressiv antisemitisk och rasistisk propaganda, en ökad spridning av hat via sociala medier, och återkommande nazistiska demonstrationer i våra städer, dels den oklarhet och oenighet som finns inte bara i samhällsdebatten utan också inom polis och rättsväsende om hur befintlig lagstiftning på området tillämpas och borde tillämpas, och huruvida den är bristfällig och behöver skärpas. Ett flertal forskare och experter deltog som föreläsare och paneldeltagare.

Konferensen arrangerades i samarbete med Forum för levande historia. Ca 125 personer deltog. Konferensen sändes på SVT Forum men går tyvärr inte att se i efterhand. Läs rapporten från konferensen.

2017: ”Antisemitism i högerextrema och islamistiska rörelser”

Armin Pfahl-Traughber föreläser

Antisemitismens roll i extrema politiska rörelser i USA, Europa och Sverige var temat när SKMA samlade ledande forskare och experter till konferensen 2017. I fokus stod antisemitismens plats, karaktär och funktion i dels extrema islamistiska rörelser, dels högerextrema och högernationalistiska grupper i Sverige, Europa och USA. Föreläsare var Oren Segal, chef för Center on Extremism vid den USA-baserade judiska antirasistiska organisationen Anti-Defamation League (ADL), Ruth Wodak, österrikisk professor emerita i Discourse Studies vid Lancaster University, knuten till Wiens universitet, och författare till en rad arbeten om högerextrem, antisemitisk och rasistisk retorik och propaganda, samt Armin Pfahl-Traughber, tysk professor vid Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung i Brühl och medlem av den tyska förbundsdagens oberoende expertkommission om antisemitism. Konferensen avslutades med ett panelsamtal om antisemitism och politisk extremism i Sverige. Panelsamtalet spelades inte in, men föreläsningarna går att se i efterhand (se länkar nedan).

Konferensen arrangerades i samarbete med Goethe-institutet och Forum för levande historia. Ca 100 personer deltog. Läs rapporten från konferensen.

Se Segals föreläsning
Se Wodaks föreläsning
Se Pfahl-Traughbers föreläsning

2016: ”Samtida antijudiska strömningar i Sverige och Europa”

Birgitta Ohlsson, Katharina von Schnurbein, Andrés Zanzi och Joachim Bergström

Forskare och experter från olika länder deltog på konferensen 2016. Konferensen inleddes av SKMA:s ordförande Svante Weyler som beskrev hur antisemitismen underblåstes i ett Europa och Sverige där exkluderande nationalism, populism och politisk extremism vinner terräng. Efter ett anförande av utrikesminister Margot Wallström föreläste Dr. Dave Rich, Deputy Director of Communications vid brittisk-judiska Community Security Trust (CST) och Associate Research Fellow vid Pears Institute for the Study of Antisemitism, Birkbeck College, University of London, om samtida antisemitism i Storbritannien. Nästa föreläsare var Dr. Gideon Botsch, lektor och koordinator för forskning och dokumentation om antisemitism och högerextremism vid Moses Mendelssohn Center for European-Jewish Studies vid Universität Potsdam, som talade om samtida former av antisemitism i Tyskland.

Därefter föreläste Jonathan Leman, researcher på Stiftelsen Expo, om antisemitism inom högerpopulistiska och radikalnationalistiska rörelser i Sverige. Konferensen avslutades med två panelsamtal. Första panelsamtalet handlade om arbetet mot antisemitism inom EU och i Sverige, temat för det andra panelsamtalet var instrumentalisering av Förintelsen och exkludering av antisemitism i antirasistisk opinionsbildning.

Konferensen arrangerades i samarbete med Forum för levande historia. Ca 100 personer deltog. Läs rapporten från konferensen.

Se Richs föreläsning
Se Botschs föreläsning
Se Lemans föreläsning
Se första panelsamtalet
Se andra panelsamtalet

2015: ”Antisemitism i Europa och Sverige idag”

Andreas Zick föreläser

Konferensen 2015 inleddes med ett öppningsanförande av Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, och ett tal av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Konferensens första föreläsare var den tyske professorn Andreas Zick, som leder The Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence vid Bielefelds universitet i Tyskland, och som föreläste om antisemitiska attityder i Europa. Nästa föreläsare var Michał Bilewicz, polsk universitetslektor i psykologi och chef för Center for Research on Prejudice vid universitetet i Warszawa, som föreläste om antisemitismen i dagens Polen, men även berörde förhållanden i andra delar av Östeuropa.

Konferensens tredje föreläsare var Jean‐Yves Camus, fransk statsvetare, chef för Observatoire des Radicalités Politique vid Fondation Jean Jaurès och forskare knuten till Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Paris, som föreläste om olika former av antisemitismen i dagens Frankrike. Konferensen avslutades med fokus mot situationen i Sverige i två panelsamtal med forskare och experter. Panelsamtalen spelades inte in, men föreläsningarna går att se i efterhand (se länkar nedan).

Konferensen arrangerades i samarbete med Forum för levande historia. Ca 120 personer deltog. Läs rapporten från konferensen.

Se Zicks föreläsning
Se Bilewiczs föreläsning
Se Camus föreläsning