SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation
som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Om SKMA

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bildades 1983. Det är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism. Verksamheten finansieras med frivilliga bidrag.

Information och opinionsbildning

SKMA bevakar kontinuerligt samhällsdebatt och massmedier. Antisemitiska och rasistiska yttringar påtalas och bemöts.

SKMA arbetar även med att motverka antisemitism genom utbildning och förser lärare, skolelever, medier, politiska organisationer och andra intresserade med information och material. SKMA förmedlar föreläsare samt ger råd vid studieresor till Förintelsens platser.

Utbildningar

Sedan början av 1990-talet anordnar Svenska kommittén mot antisemitism regelbundna utbildningar och kurser kring antisemitism, nazism och Förintelsen. I utbildningarna medverkar några av landets ledande forskare och experter inom området.

För den som vill fördjupa sina kunskaper kring Förintelsen erbjuder SKMA studieresor till Polen, Ukraina och till de baltiska länderna. För mer information om SKMA:s utbildningar och seminarier, se Utbildning.

Idag har tusentals lärare, ungdomsledare, politiker, journalister och andra deltagit i SKMA:s omfattande och rikstäckande utbildningar och seminarier.

Manifestationer

Svenska kommittén mot antisemitism arrangerar varje år manifestationer vid Förintelsens minnesdag den 27 januari och till minne av ”Kristallnatten” den 9 november 1938.

Skrifter

Svenska kommittén mot antisemitism producerar och distribuerar skrifter och böcker om antisemitism, rasism, nazism och Förintelsen.

Nyhetsbrev

SKMA:s Nyhetsbrev utkommer 3-4 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information om SKMA:s verksamhet samt artiklar som speglar den svenska och internationella debatten, forskningen, utbildningen och politiken kring frågor som rör antisemitism, rasism samt Förintelsen.

Samarbete

En stor del av arbetet inom Svenska kommittén mot antisemitism bedrivs i samarbete med ledande nationella och internationella forskningscentra, inklusive Programmet för studier kring Förintelsen och folkmord vid Uppsala universitet, Ukrainian Holocaust Centre och Yad Vashem i Jerusalem. SKMA samarbetar även Forum för levande historia, med studieförbund som SENSUS och Studiefrämjandet samt med demokratiska antirasistiska organisationer som till exempel EXPO och Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Se Samarbetspartners.

Historik

Svenska kommittén mot antisemitism bildades 1983. Initiativet skedde mot bakgrund av den våg av antisemitism som kom till uttryck i samband med Libanonkriget 1982.

Under slutet av 1980-talet avslöjade Svenska kommittén mot antisemitism den antisemitiska hets som spreds av närradiostationen Radio Islam. Efter anmälan till justitiekanslern, JK, väcktes åtal och Radio Islams ansvarige utgivare fälldes för hets mot folkgrupp på flera punkter. Närradiostationen stängdes under en period. Sedan 1996 har Radio Islam en egen hemsida med i stort sett samma antisemitiska budskap som tidigare, något som SKMA vid flera tillfällen uppmärksammat.

Under 1990-talet upplevde Sverige en tydligare antisemitisk strömning och en ökad nazistisk aktivitet. SKMA belyste genom opinionsbildning, utbildning och rapporter bland annat den propaganda som förnekar Förintelsen och spridningen av rasistisk ”Vit makt-musik”.

Under inledningen av 2000-talet har antisemitismen stegrats globalt. Även i Sverige har antijudiska yttringar blivit vanligare. Denna utveckling har uppmärksammats av SKMA i artiklar och utbildningsseminarier.

SKMA har haft en både viktig och aktiv roll vid genomförandet av regeringens informationsinsats Levande historia (1997 – 2003), numera Forum för levande historia. Inom ramen för informationssatsningen och senare i samarbete med Forum för levande historia har SKMA arrangerat en rad olika seminarier och utbildningar.