Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Fler hatbrott 2018

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

Brottsförebyggande rådets hatbrottsstatistik visar att nästan 7 090 hatbrott anmäldes 2018. Det är en ökning med 11 procent sedan 2016. Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv utgör liksom tidigare år den största kategorin.

Jämfört med 2016 ökade antalet anmälda antisemitiska hatbrott. Under 2018 identifierades nästan 280 brott med antisemitiska motiv. Det är 53 procent fler än 2016 men ligger på samma nivå som 2014 och 2015. När det gäller antisemitiska hatbrott var hets mot folkgrupp samt olaga hot och ofredande de vanligaste brottstyperna.

Mörkertalet är dock stort. ”Det är många som inte tror att det är någon idé att anmäla. De har negativa erfarenheter från att ha anmält ett brott polisen inte tagit på allvar”, sade Isak Reichel, generalsekreterare för Judiska centralrådet, till Ekot. Polisen uppger att de inlett olika utbildningssatsningar för att öka kompetensen kring hatbrott över hela landet.

Läs resten

Ny studie av antisemitiska attityder pekar på stora skillnader mellan länder

Resultaten för ADL:s nya undersökning är på olika sätt oroväckande, men de bör tolkas med försiktighet.

Den amerikansk-judiska organisationen Anti-Defamation League (ADL) har genomfört en undersökning av antisemitiska attityder i 18 länder, inklusive Sverige. Studien utgör en upprepning av den undersökning ADL gjorde 2014, som den gången inkluderade 100 länder.

Bland de länder som ingår i den nya studien är, enligt resultaten, antisemitiska attityder och föreställningar mest utbredda i Polen, Sydafrika, Ukraina och Ungern (länder i Mellanöstern och Nordafrika ingår inte i den nya studien). Resultaten pekar också på att utbredningen av antijudiska uppfattningar skulle ha ökat i bl.a. Polen, Ukraina och Ryssland sedan 2014.

Enligt resultaten, baserade på svar på 11 frågor, bär 48 % av de polska respondenterna på en tydligt antisemitisk inställning. Motsvarande andelar för ett antal andra länder är: Sydafrika 47 %, Ukraina 46 %, Ungern 42 %, Ryssland 31 %, Spanien 28 %, Belgien … Läs resten

Ny undersökning: Många svenskar oroas över antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2019

Enligt en ny undersökning oroas många svenskar över antisemitismen. En betydande andel uppger också att de bevittnat antijudiska yttringar.

På uppdrag av Aftonbladet har Inizio genomfört en undersökning av svenskars syn på och erfarenheter av  antisemitism. Studien innehåller även frågor om kännedom om och inställning till minneshållandet av Förintelsen.

Undersökningen, som utfördes 25 maj-10 juni i år, om fattar 1 709 intervjuer. Den  genomfördes som en webbundersökning och bygger på ett pre-stratifierat urval vägt på ålder, kön, region och partisympatier. Resultat redovisades i Aftonbladet 19/8.

Enligt resultaten anser strax över hälften av de som svarat (55 %) att antisemitismen ökat de senaste 5 åren. 21 % menar att situationen är oförändrad och 5 % att problemen minskat.

Ungefär en tredjedel (36 %) uppger sig ha bevittnat eller upplevt antisemitism i sin vardag vid ett eller flera tillfällen. Den högsta andelen återfinns i åldersgruppen 18-29 … Läs resten

Oscar Österberg: Förintelsens plats i svensk historiekultur

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

En ny studie från Forum för levande historia belyser hur svenskar ser på Förintelsen och vilken betydelse denna historiska händelse tillskrivs för samtiden. Resultaten pekar på att Förintelsens historia utgör en central komponent i dagens dominerande svenska historiekultur.

Att Förintelsen har en framträdande plats i den officiella svenska historiekulturen torde knappast ha undgått någon. Undervisning om Förintelsen är ett av få obligatoriska inslag i historieämnet i den svenska grundskolan sedan snart två decennier och Förintelsens minnesdag den 27 januari högtidlighålls varje år i hela landet med en rad olika offentliga ceremonier. Det utkommer dessutom hela tiden nya böcker, spelfilmer och dokumentärer om Förintelsens historia och 2017 besökte drygt 44 000 svenskar Auschwitz (Flennegård 2018).

Likväl har det saknats undersökningar om hur vuxna människor i Sverige ser på Förintelsen och vilken betydelse man tillskriver denna historiska händelse för samtiden. Av denna anledning har Forum … Läs resten

Antisemitiska hatbrott kartlagda

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

I slutet av maj presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten Antisemitiska hatbrott som på uppdrag av regeringen belyser den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner och bakomliggande ideologiska motiv. Syftet är att bidra med kunskap för det fortsatta förebyggande arbetet.

Rapporten bygger dels på intervjuer med personer som utsatts för antisemitism liksom med representanter för bl.a. judiska församlingar, åklagarmyndigheten, polisen, skolan och andra  myndigheter, dels på en genomgång av samtliga 564 anmälningar med antisemitiskt motiv som ingår i hatbrottsstatistiken för åren 2012–2016 samt 103 domar avseende brott med antisemitiska motiv mellan januari 2007 och maj 2018.

Rapporten slår fast att antisemitism kommer till uttryck i en mängd olika sammanhang och kan handla om alltifrån kränkande uttalanden till hot och våld. Brå skriver att materialet inte möjliggjort en redogörelse för hur stor andel av antisemitismen som kan härledas till en specifik grupp eller miljö, … Läs resten