Rapport om antisemitism i Malmöskolor

SKMA Nyhetsbrev mars 2021

Den 18 februari publicerade Malmö stad en rapport om antisemitism och det judiska minoritetskapet i Malmös skolor. Undersökningen och rapporten är en del av Malmö stad och Judiska Församlingen Malmös samverkansöverenskommelse. I undersökningen har intervjuer gjorts med 14 judiska barn och unga samt 26 skolpersonal från olika skolformer (förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och SFI). Därtill har ca 800 personer som arbetar på grund- och gymnasieskolor i staden svarat på en enkät.

Rapporten.

I rapporten, som är skriven av Mirjam Katzin, Malmö stads samordnare för arbetet mot antisemitism, identifieras en grundläggande problematik kring möjligheten för judar att leva som judar samt en känsla av utanförskap. Något som återkommer både i intervjuerna med unga judar och med skolpersonal är hur ordet ”jude” ofta används som skällsord på skolorna och att det är vanligt med skämt på judars bekostnad eller om Förintelsen.

Antisemitiska konspirationsteorier är ett annat vanligt förekommande fenomen. Många av de intervjuade vittnar om hur antisemitism ofta kommer till uttryck i samtal om Israel-Palestinakonflikten och om hur judar kollektivt skuldbeläggs för Israels politik. I princip alla intervjuade elever säger sig ha varit med om verbala eller fysiska angrepp med antisemitiska motiv. Allt detta leder till en oro och en känsla av otrygghet och utsatthet. (Se detta exempel på sådant som de intervjuade judiska eleverna har upplevt.)

I intervjuerna efterfrågar skolpersonalen mer strukturer, ramar och tydlighet kring hur de ska ta sig an dessa frågor. Undersökningen visar att förutsättningarna och förkunskaperna för att arbeta mot antisemitism inte alltid finns på skolorna. I rapporten betonas särskilt behovet av en ökad kunskapsnivå hos lärare och annan skolpersonal. Enligt Mirjam Katzin är grundutbildning och fortbildning för lärare rapportens viktigaste åtgärdsförslag. Rapporten går att ladda ner från Malmö stads hemsida.