SKMA Nyhetsbrev juni 2024

Som SKMA tidigare uppmärksammat har regeringen givit Skolverket i uppdrag att genomföra en nationell studie i syfte att kartlägga barns, elevers och personals upplevelser av antisemitiska uttryck, incidenter och attityder i skolväsendet. I uppdraget ingår även att beskriva hur skolan arbetar för att motverka antisemitism samt att lämna exempel på insatser som effektivt bidragit till att motverka antisemitism inom skolväsendet.

Den 14 maj bjöds SKMA in till ett möte med Skolverket med anledning av det nya regeringsuppdraget. Skolverket var intresserade av SKMA:s syn på och erfarenheter av antisemitismen i svenska skolor och vilken beredskap som finns för att bemöta och motverka den. SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid och pedagog Niclas Blom berättade om återkommande problem och utmaningar, den kunskapsbrist som ofta finns bland skolpersonal och skolledning, och behovet av fortbildningar inte minst om samtida antisemitism och hur man kan undervisa om den.

De redogjorde även för olika utbildningssatsningar riktade till skolan – bland dem det regeringsstödda Hågkomstprojektet om Förintelsen, antisemitism och rasism – som SKMA med goda resultat genomfört genom åren. Skolverkets uppdrag ska slutredovisas i december 2025, och vid mötet uttryckte de en önskan om att fortsätta hålla kontakten med SKMA och ta del av kommitténs expertis under uppdragsperioden.