SKMA Nyhetsbrev juni 2024

I Sverige ökade antalet anmälda hatbrott med antisemitiska motiv kraftigt efter Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023 och inledningen av Gazakriget. Det visar en ny rapport från Brå.

I kölvattnet på Hamas terrorattack i Israel i höstas och det efterföljande kriget i Gaza har antalet anmälda antisemitiska incidenter och hatbrott ökat i många länder. Mot bakgrund av detta gav regeringen Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige. I uppdraget ingick bland annat att granska hatbrottsmarkerade anmälningar med antisemitiska motiv som inkom från 7 oktober fram till slutet av året och jämföra dessa med motsvarande statistik för samma period 2022.

Granskningen, som presenterades av Brå i maj, visade att antalet anmälda antisemitiska hatbrott under perioden 7 oktober till 31 december 2023 var närmare fem gånger så många som under samma period året innan. Ett antisemitiskt motiv identifierades i 110 av de hatbrottsmarkerade anmälningarna under den undersökta tidsperioden. 2022 var motsvarande antal 24.

Med undantag för den sista veckan i december anmäldes fler antisemitiska hatbrott under hela den undersökta perioden jämfört med motsvarande veckor 2022. Anmälningarna ökade succesivt fram till månadsskiftet november-december då nivån var som högst med 19 anmälningar under en vecka.

Antijudiskt klotter i Göteborg hösten 2023.

Brottskategorier

De vanligaste brottsrubriceringarna var hets mot folkgrupp (39 procent) och skadegörelse (28 procent). Samma brottskategorier var även vanligast under hösten 2022.

I cirka 20 procent av anmälningarna framgår någon form av koppling till Hamas terrorattack eller Gazakriget. Dessa anmälningar gäller bland annat antisemitiska plakat och uttalanden i samband med demonstrationer, men även hot och kränkningar mot enskilda individer som utifrån sin judiska bakgrund anklagats för Israels krigföring i Gaza, skriver Brå.

Det bör noteras att den av Brå redovisade statistiken inte säger mycket om det faktiska antalet antisemitiska hatbrott under tidsperioden. Mörkertalet för denna typ av brott är stort. Som Brå påpekar ger statistiken ”endast en uppskattning av antalet anmälda hatbrott som hatbrottsmarkerats”.

I det uppdrag regeringen gav Brå ingår även att undersöka samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott bland representanter för judiska församlingar och organisationer, samt om och i så fall hur de upplever att utsattheten och otryggheten har förändrats efter Hamas attack och det påföljande Gazakriget. Denna delgranskning kommer att redovisas 2025.

Antimuslimska hatbrott

Brå har även publicerat en likadan granskning av anmälda hatbrott med islamofobiska motiv under samma tidsperiod. Den visar att antalet anmälningar med antimuslimska hatbrottsmotiv under perioden 7 oktober till 31 december 2023 var relativt oförändrat jämfört med motsvarande period 2022. Hösten 2023 inkom 62 anmälningar med ett antimuslimskt motiv, 2022 var motsvarande antal 50.

Av dessa utgjorde dock anmälningar som skett i digitala miljöer en betydligt större andel under hösten 2023 jämfört med 2022. Av anmälningarna med islamofobiska motiv som identifierades hösten 2023 gällde 40 procent brott som skett i digitala miljöer, motsvarande andel hösten 2022 var 8 procent.

Även för statistiken gällande anmälda antimuslimska hatbrott bör observeras att den inte säger mycket om det faktiska antalet sådana hatbrott under den undersökta tidsperioden.