SKMA Nyhetsbrev oktober 2023

På årets bokmässa i Göteborg hölls flera samtal om antisemitismens avtryck i dagens samhälle och hur den kan motverkas. SKMA både arrangerade och deltog i flera programpunkter.

Ett huvudtema på årets bokmässa i Göteborg var judisk kultur – programmet inkluderade många punkter om judisk historia, traditioner, litteratur, musik och konst. Antisemitism var också ett återkommande ämne. Företrädare för SKMA deltog i flera av Forum för levande historias programpunkter och var medarrangör för en av dessa.

Den 30 september samtalade SKMA:s pedagog Niclas Blom med Meriam Chatty från Forum från levande historia om antisemitiska föreställningar som unga möter i sociala medier och hur man som lärare kan arbeta för att motverka antisemitism. Antisemitiska myter och karikatyrer sprids öppet på TikTok och Instagram, två av de plattformar som ungdomar använder mest i dag, och i samtalet betonades vikten av att vårdnadshavare pratar med sina barn om vad de stöter på online. Samtalet avslutades med en diskussion om hur skolpersonal kan öka sina kunskaper om antisemitisk propaganda som elever möter på nätet och vikten av att lyfta frågan i skolans värdegrundsarbete.

Meriam Chatty och Niclas Blom. Foto Mathan Shastin Ravid

Senare samma dag deltog SKMA:s kanslichef Mathan Shastin Ravid i ett samtal med Meriam Chatty och Catta Neuding från Axess om antisemitiska konspirationsteorier. Programpunkten inleddes med en diskussion om de föreställningar om judars makt och inflytande som är centrala i den nutida antisemitismen. Shastin Ravid betonade vikten av att förstå antisemitismens funktion som en slags ”alternativ världsförklaring”, en mytbildning som erbjuder enkla men falska ”förklaringar” till komplexa skeenden i en föränderlig värld.

Den 1 oktober arrangerade SKMA i samarbete med Forum för levande historia och Judisk Kultur i Sverige ett samtal om antisemitism i Sverige i dag som modererades av Willy Silberstein, tidigare ordförande för SKMA. Deltagare var Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, Oscar Österberg, forskningssamordnare på Forum för levande historia, och Mira Kelber, ordförande för Judisk ungdom Malmö.

Mira Kelber berättade om sina egna och andra unga judars erfarenheter av att utsättas för antisemitiska fördomar och trakasserier i sin vardag, både offline och på nätet. Det kan bland annat handla om att unga judar i Sverige ställs till svars för och attackeras med hänvisning till Israel-Palestinakonflikten.

Oscar Österberg redogjorde för resultaten för den undersökning av den svenska allmänhetens förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar som han genomfört och som nyligen publicerades av Forum för levande historia. Rapporten visar att relativt många förklarade antisemitismen med hänvisning till dess historiska rötter eller som en följd av okunskap. Andra inte helt ovanliga förklaringar beskrev antisemitismen som en följd av Israel-Palestinakonflikten eller reproducerade antisemitiska stereotyper och framställde judefientligheten som självförvållad.

Willy Silberstein, Oscar Österberg, Mira Kelber och Henrik Bachner. Foto Mathan Shastin Ravid

Henrik Bachner redogjorde för resultaten för den attitydundersökning som han och Pieter Bevelander gjorde för Forum för levande historia 2020 och som visade att stödet för antisemitiska föreställningar och uppfattningar minskat i Sverige sedan 2005, då en motsvarande studie gjordes. En ökad medvetenhet om problem som rör antisemitism, men även olika utbildningssatsningar som gjorts lyftes fram som möjliga bidragande orsaker till minskningen.

Samtidigt underströks att resultaten även visar att det finns en icke obetydlig minoritet av befolkningen som bär på antisemitiska föreställningar och attityder, inte minst konspiratoriska idéer om judisk makt och inflytande. Bachner betonade också att undersökningen endast undersöker en dimension av antisemitismen, och att andra aspekter – incidenter och hatbrott, spridning i sociala medier, antisemitismens plats och funktion i politiska rörelser osv – måste vägas in för att den övergripande utvecklingen ska kunna bedömas. Arrangemangen lockade många åhörare och mötte stor uppskattning.

SKMA