SKMA Nyhetsbrev juni 2023 

Den 21 april överlämnade Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen, som bedrivits inom ramen för en parlamentarisk kommitté, har bland annat haft i uppdrag att förtydliga vad som är brottsligt när det gäller förnekelse av Förintelsen.

Uppdraget har sin bakgrund i ett överträdelseärende som EU har inlett mot Sverige med anledning av genomförandet av det så kallade rasismrambeslutet, som är EU:s straffrättsliga instrument i arbetet mot rasism.

Kommittén föreslår att bestämmelsen om hets mot folkgrupp ska förtydligas och att det ska införas ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.

Att endast förneka eller förringa denna typ av brott är dock inte tillräckligt för att gärningen ska vara straffbar, det krävs också att den är ägnad att uppmana till våld mot, hota eller uttrycka missaktning mot en enskild eller grupp. Det särskilda straffansvaret ska endast omfatta brott som har fastställts av en internationell eller svensk domstol.

Kommittén föreslår därtill att det uttryckligen ska framgå av lagtexten att hets mot folkgrupp även omfattar uppmaningar till våld samt att enskilda brottsoffer ska få ett bättre skydd av bestämmelsen.

Enligt kommittén innebär inget av förslagen att gränserna för straffansvar eller för yttrandefriheten ändras. Förslagen har skickats på remiss.