SKMA Nyhetsbrev mars 2023

En ny undersökning pekar på att andelen amerikaner som hyser antisemitiska uppfattningar ökar. Den visar också att skillnaden mellan yngre och äldre minskar när det gäller denna typ av attityder.

Under hösten 2022 blev antisemitismen en fråga som tilldrog sig stor uppmärksamhet i USA. Bakgrunden var framför allt en serie antijudiska uttalanden av musikartisten Kanye West och det stöd denne fick av inflytelserika aktörer som expresidenten Donald Trump och Twitters nye ägare Elon Musk.

Trumps möte med West och vit makt-aktivisten Nick Fuentes och Musks beslut att åter välkomna Twitterkonton, däribland Wests, som tidigare stängts av på grund av hatpropaganda gav legitimitet till högerextremism, antisemitism och rasism. Utvecklingen fick flera observatörer att varna för en normalisering av antisemitism i den amerikanska offentligheten.

Bilden blir knappast ljusare av resultaten från en undersökning av antisemitiska attityder i USA som utfördes under september och oktober 2022. Bakom studien står den amerikansk-judiska antirasistiska organisationen ADL som samverkat med the National Opinion Research Center vid University of Chicago. Undersökningen bygger enligt ADL på ett representativt urval om ca 4 000 personer.

CNN uppmärksammar antisemitismens allt tydligare avtryck i amerikansk debatt. Skärmbild från inslag den 4/12 2022.

Respondenterna har bland annat svarat på om de anser att 14 påståenden, varav majoriteten återger antisemitiska föreställningar, i olika grad är sanna eller falska. 11 av dessa har ingått i de attitydstudier ADL genomfört vid flera tillfällen sedan 1964, vilket möjliggör att resultaten kan jämföras över tid.

Enligt resultaten anser 20 procent av de vuxna amerikanerna att sex eller fler av de elva antisemitiska stereotyper och konspirationsteorier som återanvänts är helt eller delvis sanna, en uppgång från 11 procent 2019. Denna andel, som motsvarar ca 52 miljoner amerikaner, bedöms av ADL hysa en stark antisemitisk inställning. Fler än tre fjärdedelar instämmer i åtminstone en av troperna, en uppgång från 61 procent 2019. 3 procent instämmer i samtliga antisemitiska påståenden.

Inför 2022 års studie gjorde ADL vissa metodologiska förändringar jämfört med tidigare undersökningar. Enligt Matt Williams, chef för ADL:s forskningscenter, kan dessa ha påverkat resultatet i så måtto att ökningen av andelen instämmande jämfört med 2019 inte nödvändigtvis är lika stor som resultaten antyder.

Mellan 50 och 70 procent instämde i olika grad i påståenden som beskriver judar som en kategori med ”klanliknande” lojaliteter mot den egna gruppen. På motsvarande sätt instämde 39 procent i påståendet att ”judar är mer lojala med Israel än med USA” och över 20 procent i konspiratoriska påståenden om att judar har ”för stor makt” eller ”kontroll” över USA, Wall Street och affärslivet.

Resultaten pekade vidare på att andelen unga (18–30 år) som sätter tilltro till antisemitiska föreställningar ökat. Denna andel är fortfarande aningen lägre i förhållande till äldre åldersgrupper, men skillnaden har minskat jämfört med tidigare studier.

Ilana Horwitz, forskare vid Tulane University och en av dem som granskat studien, överraskades av detta resultat. Antisemitiska uppfattningar brukade vara starkast bland de äldre och hypotesen var att antisemitismen skulle försvagas i och med att den unga generationen var mer tolerant, men resultaten visar att uppfattningarna bland yngre personer nu ligger mycket närmare de äldres, sade hon till Washington Post 12/1 2023. ”Min hypotes är att det handlar om en kulturell förändring, möjligen underblåst av teknologi och sociala medier. Gapet försvinner.”

I studien undersöktes även sambandet mellan instämmandet i traditionella antisemitiska föreställningar och i vad som betecknas som anti-israeliska uppfattningar. Resultatet pekar på att inställningarna kan skiljas åt men att det finns en viss överlappning, dvs. en inte obetydlig andel av dem som instämmer i antisemitiska troper instämmer även i anti-israeliska påståenden.

ADL:s ordförande Jonathan Greenblatt hävdade i en intervju med MSNBC att den ökade utbredningen av antisemitiska attityder bör ses i relation till det ökade antalet antisemitiska incidenter som organisationen registrerat under senare år. 2021 registrerade ADL 2 717 antisemitiska incidenter i USA, en ökning med 34 procent jämfört med 2020. En annan faktor är sociala medier, som fungerar som en superspridare av antisemitism, menade Greenblatt.

Det mest intressanta med studien är att den visar hur vitt spridda de antisemitiska troperna är, hävdade Horwitz. Även det faktum att 3 procent säger att alla antisemitiska påståenden i studien i huvudsak eller delvis är sanna är oroväckande, sade hon. 3 procent av alla vuxna amerikaner är strax under 8 miljoner människor.