SKMA Nyhetsbrevet mars 2023

Med anknytning till Hågkomstprojektet har SKMA på uppdrag av Skolverket fortbildat skolledare. I januari avslutades utbildningen med ett seminarium om bland annat samtida antisemitism, rasism och konspirationsteorier.

Med anknytning till Hågkomstprojektet arrangerade SKMA på uppdrag av Skolverket den 23 januari ett seminarium i Stockholm för skolledare som tidigare deltagit i en studieresa till Förintelsens platser i Polen, motsvarande den som elever och lärare erbjuds i SKMA:s hågkomstutbildningar. Seminariet avslutar därmed utbildningen, som kännetecknas av ett upplägg där studieresan föregås och avslutas med seminarier för att fördjupa kunskaperna och sätta dessa i ett sammanhang som är relevant för dagens elever och skolpersonal.

I uppdraget ingick även att visa hur SKMA arbetar med elever och lärare för att motverka antisemitism och annan rasism, hur förberedelser och uppföljning av en hågkomstresa för elever genomförs och varför det är viktigt att samtliga dessa delar ingår i en sådan satsning.

Under dagen fick deltagarna lyssna till Henrik Bachner, Kent Werne, Joanna Rubin Dranger och Niclas Blom. Teman som behandlades var ”Samtida antisemitism”, ”Konspirationsteorier – ett hot mot demokratin”, ”Visuell makt och stereotypa bilder” samt ”Att undervisa om antisemitismen”. Lena Jersenius, ansvarig för hågkomstprojektet, ledde dagen och guidade gruppen under studieresan.

Kent Werne föreläste om konspirationsteorier. Foto Niclas Blom

Seminariet hade i likhet med hågkomstprojektets efterseminarier ett fokus på antisemitism och rasism idag samt hur internet och sociala medier skapar ökade möjligheter för spridning av antisemitiska konspirationsteorier. Förutom de teoretiska föreläsningspassen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor under ett panelsamtal kring antisemitism och konspirationsteorier med idéhistorikern Henrik Bachner och journalisten och författaren Kent Werne.

Niclas Blom, ämneslärare i historia och psykologi samt pedagog på SKMA, diskuterade hur lärare kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet och den roll skolledare har för det övergripande arbetet på skolan kring dessa frågor. För detta användes exempel från skolans styrdokument samt på sådant elever tenderar att möta och ta med sig in i klassrummet, inte minst från sociala medier.

Joanna Rubin Dranger, illustratör och författare, avslutade dagen genom att föreläsa om den visuella reproduktionen av antisemitiska och rasistiska stereotyper, inte minst i populärkulturen.

Joanna Rubin Dranger föreläste om visuell reproduktion av stereotyper. Foto Susanne Tidestrand

Flera av de skolledare som deltog i utbildningen har anmält intresse för att respektive skola ska delta i Hågkomstprojektet med elever och lärare. SKMA har även ombetts leda fler utbildningar för skolledare från Stockholms stads och Malmö stads skolförvaltningar för att fortsätta stärka skolledares roll i skolans arbete mot antisemitism och andra former av rasism. Dessa nya utbildningar kommer SKMA arrangera under vårterminen 2023.

Niclas Blom