Den 29/8 uppmärksammade Blekinge Läns Tidning (BLT) i samarbete med Expo att den ökände antisemiten, förintelseförnekaren och konspirationsteoretikern Jüri Lina föreläst i Ronneby kommuns lokaler under rubriken ”Hotet mot mänskligheten”. Arrangörer var den lokala föreningen Livskraft – förening för kropp och själ. På föreningens Facebooksida kunde man i en inbjudan den 9 augusti läsa att Linas föreläsning skulle handla om att vi står inför ett ”globalistiskt tyranni” som påstods ha börjat med ”den simulerade pandemin” och påskyndats av ”valfusket” i USA – ett totalitärt system, ”frimurarglobalisternas nya världsordning”.

Skärmavbild från Blekinge Läns Tidning (BLT).

I beskrivningen av föreläsningen talades det vidare om ”skadliga vaccin” som senast 2025 ska leda till att alla mänskliga rättigheter avskaffats då alla människor vid det laget kommer vara ”chippade” och ”under maktelitens totala kontroll”. Bland ”maktelitens” medlemmar nämndes bland andra den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros. Redan 1901 publicerade ”storkapitalet” sina avsikter att ”utrota ett stort antal människor” på sin väg till ”världsherravälde”, fortsatte det. Enligt beskrivningen av föreläsningen skulle åhörarna bland annat få veta hur fakta om den verkliga hälsovården ”döljs” samt hur och varför ovan nämnda ”storkapital” ägnar sig åt att ”förstöra kulturer”. Slutligen informerades det om att ”böcker, skivor och filmer kommer att säljas under pausen”.

Idén om en komplott för införandet av en ny ”världsordning” har länge varit navet i den antisemitism som Lina sprider, och är bl.a. central i propaganda som sprids av nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (som Lina har kopplingar till). Att budskapet denna gång är tydligt sammankopplat med påståenden om fejkade pandemier och ”skadliga vaccin” är ett tecken i tiden, utpekandet av George Soros som en av konspiratörerna ett annat. Ofta framför Lina sina antisemitiska budskap med just den sortens kodord som förekom på föreningen Livskrafts Facebooksida – ”globalister”, ”makteliten”, osv. Att det i beskrivningen av Linas föreläsning hänvisas till en publikation av ”storkapitalet” (ännu ett kodord) i början av 1900-talet är inte heller det förvånande. Här åsyftas med all sannolikhet ”Sion Vises Protokoll”, ett av historiens mest spridda och inflytelserika antisemitiska falsarier som publicerades i Tsarryssland i början av förra seklet och som sprider myten om en judisk världskonspiration. För de med kunskaper om hur modern antisemitisk propaganda ser ut och sprids är det nämligen uppenbart vilken grupp Lina vill peka ut och varna för: ”frimurarjudarna” och deras ”strävan efter en världsregering”, som han själv formulerade det i föreläsningar för över ett decennium sedan.

I BLT intervjuades Anders Karlsson, förvaltningschef för teknik, fritid och kulturförvaltningen i Ronneby kommun. Han sa sig inte ha känt till föreläsningen innan tidningen kontaktade honom, men menade att ingen bakgrundskontroll görs när någon vill hyra kommunens lokaler. Efter att ha hört med sina verksamhetschefer återkom han till BLT med beskedet att man inte kan stoppa föreläsningen på förhand på grund av föreningsfriheten. Enligt Karlsson hade man nu kollat upp föreningen: ”den beskriver sig som en religiös och andlig förening, vi kan inte se att det handlar om antisemitism”. Även när det gäller själva föreläsningen menade Karlsson att kommunen utgår ifrån hur föreningen själv beskrev arrangemanget: ”Vi kan inte se att det finns en direkt koppling till antisemitism”. Senare i intervjun utvecklade Karlsson sitt resonemang: ”Att de pratar om miljardärer som försöker kontrollera världen är inte nog för att vi ska gå in och stoppa föreläsningen”.

I debatten hävdas ibland att antisemitism, till skillnad från andra typer av fördomar och rasism, skulle vara helt otillåtet och ständigt mötas av starka fördömanden och avståndstaganden. Inte minst genom skolundervisning om Förintelsen har vi en större kunskap och medvetenhet om och beredskap för antisemitism än andra former av rasism i samhället, lyder inte sällan resonemanget. Det inträffade i Ronneby visar ännu en gång att den bilden är falsk. Tvärtom är kunskapen om vilka former den nutida antisemitismen tar sig och hur den framförs på många håll ofta låg. Ronneby kommuns förhållningssätt och resonemangen från dess företrädare är djupt oroväckande, att bakgrundskontrollerna är så bristfälliga och att ökända antisemiter tillåts sprida propaganda i kommunala lokaler är oacceptabelt. Och ännu en gång understryks behovet av en ökad kunskap om antisemitism och andra former av rasism i samhället.

SKMA

 

Uppdatering 31/8:

I en ledare i BLT den 30/8 kritiseras Ronneby kommuns agerande. Man skriver bland annat:

Föreningsfriheten är helt avgörande för vårt samhälle och försvaret av att även de mest obehagliga organisationerna ska få ta del av denna frihet är varje fritt samhälles främsta uppgift. Men att vara fri att sprida sina sjuka och vrickade idéer är inte samma sak som att ha rätt till offentligt stöd för det. Här finns en fundamental skillnad. Antisemiter och förintelseförnekare ska aldrig ha passerkort till kommunala lokaler.

Skärmavbild från Blekinge Läns Tidning (BLT).

I en intervju med BLT dagen efter, den 31/8, bekräftar Lena Rosén, styrelseledamot i Livskraft och lokal politiker för Vänsterpartiet, att det var Jüri Lina som föreläste. Att man i sina inbjudningar till arrangemanget inte ville avslöja på förhand vem som skulle tala och var förklarar Rosén med att Lina tidigare bland annat drabbats av ”mothugg” i samband med föreläsningar, och att man från föreningens sida därför inte ville ”riskera något tråkigt”.

Av intervjun med Rosén framgår att man från föreningens sida måste ha haft åtminstone viss kännedom om den uppmärksamhet som Linas grova antisemitism fått genom åren, men att man ändå valde att bjuda in honom: ”Vi har tagit in honom för att vi är nyfikna på vad en sådan person har att säga, eftersom han är så pass kontroversiell så är det lätt att skaffa sig en bild av en person i sådär andra, tredje hand. Vi tänkte att det är bra att skaffa sig en uppfattning om vad det är för person”, förklarade hon för BLT.

Enligt Rosén handlade Linas föreläsning om ”samband mellan det som händer nu och hur det hör ihop med vad som hänt tidigare, och vilka krafter som enligt honom agerar i samhället”. Men ”[a]tt han skulle vara antisemitisk, som ni skrivit om, var inget han uttryckte under föreläsningen. Det var en trevlig person, om än lite egen”, fastslår Rosén i intervjun. På en direkt fråga om hon inte ser något problem med att Lina förnekar Förintelsen svarar Rosén ”Nej, det får stå för honom. I föredraget sades inget om det.”

Inte heller Linas lögner och konspirationsteorier om vaccinationer verkar bekymra Rosén: ”Då får han tycka det. Det har ju faktiskt dött ett antal människor av vaccinet. Man får försöka ta in all input. Det är hans vy, sen får man tänka själv, anser jag.” Enligt Rosén verkade Lina ”väldigt insatt i vad olika läkare och professorer säger” – ”Han redovisar sina källor väldigt öppet. Han är en mycket djuplodad man på det sättet, har tar verkligen reda på saker och ting.” Inga konspirationsteorier av något slag förekom under föreläsningen, om man ska tro Rosén: ”Nej, det sa han inget om. Han sa till och med att han inte är konspirationsteoretiker, som man kallar vissa. Han är mer i den undersökande rollen eftersom han går till källorna, mer forskare än teoretiker.”

Av intervjun att döma ser Rosén det välbesökta arrangemanget med Lina som lyckat: ”Det var en massa människor som inte brukar gå på våra grejer som kom. Det var tydligen en annan grupp människor som intresserade sig för just honom, så det var lite intressant.”