SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

I regeringens höstbudget avsattes 10 miljoner kronor för förberedelser för ett svenskt museum om Förintelsen. I det förberedande arbetet, som ska utföras av Forum för levande historia, ingår att samla in och dokumentera föremål och berättelser från överlevande.

Med utgångspunkt i de förslag som lämnats i betänkandet ”Sveriges museum om Förintelsen” och de synpunkter som lämnats av remissinstanserna kommer regeringen att ta ställning till hur ett inrättande kan ske.

I sitt remissvar betonade SKMA vikten av att museet ”förses med nya och tillräckliga resurser för att kunna bli ett centrum för forskningen kring Förintelsen med den inriktning som föreslås i betänkandet” och får ”en organisatorisk form som garanterar långsiktighet och självständighet i förhållande till den politiska sfären”.