SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Utvärderingar från SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism visar på fördjupade insikter och förstärkt engagemang bland elever.

SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism fortsätter och hittills har totalt 14 grupper från olika delar av Sverige genomfört utbildningen, motsvarande ca 500 elever samt 150 lärare. På grund av de rådande omständigheterna med covid-19 avvaktar SKMA med de sista grupperna, men förhoppningen är att utbildningarna ska komma igång igen under hösten.

För att upprätthålla en hög pedagogisk nivå genomförs kontinuerligt avstämningar kring vad eleverna tar med sig. Att utbildningarna ger insikter, empati och ökat engagemang är tydligt. Detta ser vi inte minst i de utvärderingar och presentationer där elever och lärare reflekterar över vad de lärt sig och hur de nu ser nya företeelser i samhället. Ibland kanske det helt enkelt handlar om att få upp ögonen och se uttryck som funnits men som man tidigare inte haft kunskaperna för att uttolka.

“Jag har lärt mig vad ordet antisemitism betyder och dess mening. Jag har lärt mig att antisemitism, rasism och judehat finns än idag. Jag fick lära mig mer än vad jag skulle lärt mig i skolan. En resa jag hoppas alla kan få uppleva.” Elev, Malmö

Under två dagars förberedelser med föreläsare från SKMA får eleverna fördjupade kunskaper om antisemitism, nazism och Förintelsens förlopp inför resan till Polen. Foto SKMA

 

Utvärderingarna tyder på att SKMA:s arbete påverkar på många nivåer, från den viktiga och grundläggande insikten i vad begreppet antisemitism egentligen innebär, vilket tyvärr inte alltid är självklart för en 15-åring i Sverige, till reflektion och insikt över situationer i dagens samhälle. Många är efter avslutad utbildning intresserade av att fördjupa sig ytterligare i frågor som rör antisemitism och rasism. Flera deltagare söker därför vidare till de fördjupade fortbildningar som senare erbjuds dem av SKMA. (Läs mer om fortbildningarna här.)

“Man kommer att vara mer uppmärksam när man nu kommer hem. Man hör ofta i skolkorridorer eller på andra ställen, kommentarer eller liknande som är rasistiska så efter denna resa är det något som jag kommer att vara uppmärksam på och säga ifrån.” Elev, Malmö.

“En sak som jag kommer ta med mig är att jag inte kommer att tolerera rasistskämt efter resan eftersom att det var så allt började och jag känner stor skam för tidigare gånger då man kanske har skrattat till den typen av skämt.” Elev, Stockholm

Under guidningen får elever även praktiska uppgifter att diskutera och genomföra, vilket skapar ökat fokus och engagemang. På bilden studerar eleverna en transportlista över deportationer från Drancy i Frankrike. Foto SKMA

 

En nyckelfråga i det pedagogiska arbetet med att förmedla viktiga kunskaper till ungdomar handlar om att vara både undervisande och samtidigt lyssna aktivt till elevernas egna frågor och erfarenheter. Detta kännetecknar ofta hur elever beskriver ny information som de anammat, samtidigt som de har kunnat använda exempel från sin egen vardag, och därigenom omvandlat det de lärt till praktisk kunskap.

“I Rabka insåg jag att Förintelsen är varenda liv som försvann, inte bara lägren vi läst om. Förintelsen är när människor tas ifrån sina hem i små byar, och när synagogor brändes ner för att aldrig byggas upp.” Elev, Värmland

Många elever säger att de under utbildningen kommit till insikt om att lärobokens siffror har blivit “riktiga människor”. Det innebär även att eleverna beskriver insikterna som något de aldrig hade kunnat förstå enbart genom klassrumsundervisning utifrån en lärobok.

“Känslan är svår att beskriva men det var som att jag förstod på ett helt annat sätt. Man har ju hört och läst siffror på det förut, men det är svårt att tänka sig hur många det är. Det blev också väldigt tydligt att det inte egentligen handlar om antalet människor (även fast det också såklart är viktigt att veta), utan mer om varje enskild person som utsattes och att varje människa har stor betydelse och värde.” Elev, Jönköping

“Just berättelserna om personerna var väldigt starka. Har tidigare bara hört om numren och då är det lätt att glömma att alla hade en egen historia.” Elev, Göteborg

En central del i elevernas reflektioner är de personliga berättelser som de möter under utbildningen och som skapar en förståelse som läroboken inte lyckas förmedla. Foto SKMA

 

Ytterligare ett exempel på att utbildningen skapar engagemang är de kommentarer, frågor och reaktioner som SKMA får från elever som avslutat utbildningen. De berättar att de nu när de har bättre kunskaper reagerar på uttryck i samhället och har en ökad vilja att säga ifrån och agera. Det kan gälla en kommentar i sociala medier, ord som sägs på fotbollsplanen eller i ett spel:

“…mina klasskompisar har skapat en Minecraft-server där de försöker återskapa Auschwitz så noga det går och skämtar väldigt mycket kring detta på extremt provocerande och respektlösa sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta itu med detta problem men vill göra NÅGOT åt det… Har ni tips på vad jag kan göra?” Elev, Stockholm

Att kommentarer och antisemitiska uttryck förekommer omnämner även lärare, som exempelvis uppmärksammar att s.k. ”judeskämt” förekommer på skolor redan i årskurs 7. Därför glädjer det oss när vi hör vilket otroligt arbete elever som deltagit i utbildningen lägger ner på att sprida sina nyvunna kunskaper och insikter. De genomför presentationer för skolkamrater, lärarkollegier och i flera fall även för allmänheten. De gör utställningar och förklarar för sina yngre skolkamrater och för vårdnadshavare vad de lärt sig. Utbildningen ger på detta sätt s.k. ringar på vattnet genom att skapa engagemang och samtidigt aktivera eleverna som lärresurser för varandra.

Ett kärnbudskap i Skolverkets riktlinjer kring arbetet för att förmedla och förankra respekt för de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på lyder:

”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”

Många elever vittnar om att utbildningen har öppnat deras ögon för orätter som de inte tidigare har sett, och att de nu i högre grad uppmärksammar och för berättelserna vidare. Foto SKMA

 

Utifrån vad elever och lärare visar efter genomförda utbildningar, lever detta utbildningsprojekt upp till dessa riktlinjer på ett föredömligt sätt. Med detta i åtanke ser vi på SKMA fram emot att snart få fortsätta det viktiga arbetet med projektets resterande utbildningar.

Niclas Blom

Pedagog, SKMA.