Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

SKMA har tillsammans med partnerorganisationer i flera länder tagit fram ett unikt interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen – Eternal Echoes. Materialet erbjuder inspelade intervjuer, berättelser om judiskt liv i Europa, artiklar som ger den historiska kontexten samt autentiska bilder och dokument.

I det nya materialet kan elever, lärare och andra intresserade lyssna till överlevande från flera länder som berättar om hur de levde före andra världskriget och om konsekvenserna av den nazistiska ockupationen, förföljelser och folkmord. Eternal Echoes är framtaget för högstadiet och gymnasiet men kan med fördel användas även i vuxenutbildning.

Vad gör vi när de överlevande från Förintelsen inte längre orkar berätta sina levnadshistorier eller när de inte finns längre bland oss? Denna fråga har sysselsatt många under senare år.

I Sverige har ungdomar och vuxna sedan 1990-talet haft en unik möjlighet att lyssna till personliga berättelser från Förintelsen. Tiotusentals elever har fått ta del av de smärtsamma minnena och många av dem har senare berättat att mötet gjort ett oerhört starkt intryck på dem. Idag finns bara ett fåtal överlevande kvar som orkar berätta.

För drygt tio år sedan initierade SKMA ett projekt för att bevara och göra vittnesmål från Förintelsen tillgängliga. Idén var att skapa ett undervisningsmaterial som gav en bred och djup kunskap. I fokus skulle den överlevandes berättelse stå, men vi ville även berätta om det judiska livet på den plats där den överlevande växte upp. Vi ville visa hur judar levde runt om i Europa och vad som hände både enskilda personer och den judiska gruppen när nazisterna ockuperade område efter område.

Utan kunskap om hur Europas judar levde före andra världskriget, det rika religiösa och kulturella judiska liv som fanns på många håll i Europa, och utan kännedom om den stora betydelse judar hade i många samhällen, kan man inte förstå Förintelsens omfattning och konsekvenser. Den nazistiska regimen mördade miljontals människor och utplånade det judiska livet på otaliga platser.

Den första intervjun gjordes 2009 med Jakob Ringart. I projektet ”Vad är en människa?” skapades en modell som innehöll fem så kallade moduler – i den första berättar Jakob om sin barndom i den polska staden Lodz, nästa avsnitt handlar om när Jakob förstod att livet för alltid hade förändrats, därefter kommer två moduler om tiden i getto och läger, samt en avslutande del som skildrar hur livet blev efter krigets slut. Initialt finansierades projektet med ett bidrag från EU samt privata donationer.

Elever arbetar med Eternal Echoes. Foto Jakob Eliasson

2012 presenterade vi projektet vid ett seminarium på Yad Vashem i Jerusalem. Modellen rönte stor uppmärksamhet bland de pedagoger som deltog och vi beslöt därför att söka ett nytt bidrag från EU för att göra fler intervjuer och att samarbeta med organisationer i Polen, Ungern och Rumänien, de länder där intervjupersonerna växte upp.

2016 fick vi ännu ett EU-bidrag för att i ett treårigt Erasmus+ projekt, Interactive Comprehensive Tool for Holocaust Education (ICTHE), samarbeta med sex partnerorganisationer i syfte var att bredda innehållet och modernisera det digitala verktyget. Förutom SKMA, deltog POLIN – Museet för de polska judarnas historia och Institute of Tolerance i Lodz, båda i Polen; Northern Transylvanian Holocaust Memorial Museum i Simleu Silvanei i Rumänien; Vilnius Yiddish Institute i Litauen; Klagenfurt University i Österrike, samt Zachor, Holocaust Remembrance Foundation i Ungern.

Varje partner förde med sig sin specifika kunskap in i projektet, inte minst blev diskussionen kring nationella läroplaner och undervisningsmetoder intressant. I inget av dessa länder har personliga vittnesmål använts i undervisningen i samma utsträckning som i Sverige.

Under den nya projektperioden har SKMA genomfört ytterligare flera intervjuer och våra partners har tagit fram vittnesmål i sina länder. Vi har inkluderat intervjuer med överlevande från folkmordet på romer, fördjupningsartiklar skrivna av experter samt fler autentiska dokument och bilder. Det nya internationella materialet kallas Eternal Echoes.

Eternal Echoes startsida.

För att göra materialet tillgängligt för en bredare krets finns samtliga 13 vittnesmål på engelska. Partnerorganisationerna erbjuder ”sina” vittnesmål på det lokala språket och på engelska. Tanken är att komplettera med fler intervjuer från varje område, men för att detta ska kunna genomföras måste varje partner söka egna medel. I undervisningsmaterialet presenteras även tre romska överlevande och i artikelsamlingen finns en längre artikel om folkmordet på romerna. Denna del kommer att utökas med ytterligare romska vittnesmål, liksom en artikel kring andra grupper som förföljdes av Nazityskland.

Tillsammans med våra partners har vi tagit fram ett övningsmaterial som ska ge eleverna kunskap om andra världskriget och den nazistiska ideologin liksom diskussionsuppgifter som utmanar eleverna att samtala om och diskutera dagsaktuella händelser och frågor. I Eternal Echoes får lärare ett verktyg som kan hjälpa elever att reflektera över konsekvenserna av antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska idéer. Genom att ge eleverna kunskap om Förintelsen och folkmordet på romerna främjar Eternal Echoes diskussion kring demokratiska värderingar.

Foto Jakob Eliasson

Till materialet finns en lärarhandledning som tydligt ger referenser till styrdokument och lärandemål. Dessa avsnitt är av nödvändighet till viss del anpassade till respektive lands läroplaner.

Det övergripande målet är att bevara och fördjupa kunskapen om Förintelsen. Ett annat syfte är att öka medvetenheten om det unika och universella i Förintelsen. Genom att arbeta med de olika tematiska övningarna och de som är kopplade till vittnesmålen utvecklar eleverna en djupare förståelse för de faser och mekanismer som ledde fram till Förintelsen och folkmordet på romerna. Genom de överlevandes vittnesmål får eleverna ta del av många olika erfarenheter av hur den nazistiska politiken drabbade människor, vilket ger en djupare insikt i det historiska skeendet.

Under hela utvecklingen av undervisningsmaterialet har lärare och elever deltagit aktivt. Lärare har testat materialet i sina klasser. Elever och lärare har gett feedback och bidragit med värdefull input från skolans perspektiv.

Foto Jakob Eliasson

Det är ett stort och ambitiöst projekt som Svenska kommittén mot antisemitism drivit under tre år. SKMA har fungerat som koordinator, skött ekonomi och övergripande administration. Partnermöten har hållits i alla länder, arrangerade och ledda av den lokala organisationen. Vid varje möte har forskare engagerats och bidragit med fördjupad kunskap om det judiska livet och Förintelsen i respektive land. I ett Erasmus+ projekt är ett av målen att deltagarna ska lära av varandra, samt att projektet ska tillföra deltagande organisationer ny kunskap.

Erasmus+ projektet är nu slut, men arbetet med att samla in och publicera ytterligare vittnesmål kommer att fortsätta. Flera av våra partners förbereder nya vittnesmål och även SKMA har flera intervjuer som väntar på att publiceras. SKMA tackar de personer som så generöst bidragit med sina berättelser till Eternal Echoes.

Eternal Echoes hittar du på: eternalechoes.org

Lena Jersenius

Ansvarig för projektet Eternal Echoes, SKMA.