Enligt en ny studie av antisemitiska attityder i Österrike, genomförd 2018 på uppdrag av det österrikiska parlamentet, återfinns en ”manifest” antisemitism hos ca 10 % av den vuxna befolkningen, avspeglad framför allt i rasistiska antijudiska uppfattningar och förintelseförnekelse. Ca 30 % bär på, vad som beskrivs som, en ”latent” antisemitism, reflekterad i bl a traditionella antijudiska föreställningar.

Några resultat för enskilda frågepåståenden: 39 % instämmer i påståendet att ”Judarna kontrollerar den internationella affärsvärlden.” 36 % instämmer i påståendet ”Judar försöker idag dra fördel av att ha varit offer under den nazistiska eran”. 19 % instämmer i påståendet ”Det är ingen slump att judarna genom historien så ofta förföljts; de bär åtminstone delvis själva skulden till detta.” Vidare är det 34 % som instämmer i påståendet ”Israelernas behandling av palestinierna är i grund och botten inte annorlunda än tyskarnas behandling av judarna under andra världskriget”.

När det gäller samband med bakgrundsfaktorer pekar studien  på att antisemitismen är mindre  utbredd i  yngre åldersgrupper än i äldre, den är också  svagare bland välutbildade än bland grupper med låg utbildningsnivå. Den pekar även på ett starkt samband mellan höger-auktoritära inställningar och antisemitiska attityder. Resultaten indikerar dessutom att antisemitiska attityder är mer utbredda bland respondenter med turkisk och arabisk bakgrund än i befolkningen som helhet (denna del av studien byggde emellertid inte på ett representativt urval).

Enligt rapporten har stödet för vissa antisemitiska uppfattningar försvagats över tid samtidigt som en ökad andel svarar instämmande i påståenden som att ”Judar har bidragit mycket till det kulturella livet i Österrike”.