En ny undersökning av antisemitism och muslimfientlighet i Norge har publicerats av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. Resultaten sammanfattas av de ansvariga forskarna Christhard Hoffmann och Vibeke Moe i Aftenposten 5/12.

Resultaten visar att vissa specifika antisemitiska föreställningar fortsatt är relativt utbredda i den norska befolkningen. 13 procent instämmer t ex i påståendet att ”världens judar verkar i det fördolda för att främja sina egna intressen”. Men andelen norrmän som bär på en konsekvent antijudisk inställning har minskat från 12 procent 2011 till 8 procent idag. I ett internationellt perspektiv är det en jämförelsevis låg andel. Forskarna tror att en ökad medial och politisk uppmärksamhet på antisemitism som samhällsproblem kan ha bidragit till förändringen.

Undersökningen pekar på ett samband mellan uppfattningar om Israel-Palestinakonflikten och inställningar till judar respektive muslimer. Den pekar vidare på att antisemitiska uppfattningar är tydligt mer utbredda bland norska muslimer än bland befolkningen som helhet; detta gäller i synnerhet föreställningar om ”judisk makt” och inflytande i världen. Forskarna kopplar detta till bland annat den utbredda antisemitismen i respondenternas ursprungsländer och nätets betydelse för att vidareförmedla denna typ av föreställningar.

Undersökningen visar på en utbredd negativ inställning till muslimer. Enligt resultaten hyser 27 procent av norrmännen muslimfientliga uppfattningar. 30 procent instämde t ex i påståendet att ”muslimer önskar ta över Europa”. Studien kan inte säga något om utvecklingen över tid när det gäller inställningar till muslimer då en motsvarande undersökning tidigare inte gjorts i Norge. Resultaten visar att antimuslimska uppfattningar även har en viss utbredning bland norska judar, men indikerar samtidigt att de är klart mindre utbredda i denna grupp än bland befolkningen som helhet.

Undersökningen pekar slutligen på att antisemitism och muslimfientlighet är besläktade fenomen och att de har ett samband med främlingsfientliga attityder. ”De som viser fordommer og motvilje mot fremmede, scorer høyt både på muslimfiendtlighet og antisemittisme”, skriver forskarna.