Idéhistorikern Henrik Bachner om hur vit makt-världens antisemitiska konspirationsteorier sprids i bredare högernationalistiska kretsar.

Att Nordiska motståndsrörelsen och andra grupper på den högerextrema ytterkanten utgör ett allvarligt hot mot specifika kategorier ifrågasätts av få. Däremot finns en bekymmersam tendens att med hänvisning till deras ringa numerär och extrema budskap avfärda deras politiska inflytande som närmast obefintligt.

Mäts politiskt inflytande i termer av anhängare och valframgångar är beskrivningen korrekt, men extrema rörelser måste som bekant inte vinna val för att påverka den politiska debatten. Ett aktuellt exempel kan hämtas från USA där idéer som tidigare främst återfunnits i högerradikala grupper på kort tid förflyttats från det politiska landskapets utkanter till debattens mittfåra och vidare in i Vita huset.

Bilden må också stämma om man ser till nazismen som världsåskådning, men varken nazismen eller med den besläktade miljöer utgör isolerade öar utan förbindelse med andra ideologiska strömningar. Liksom under mellankrigstiden rymmer dagens extremhöger tankegods som, i den ena eller andra formen, återfinns i bredare och i huvudsak högernationalistiska opinioner.

Till saken hör också att extremhögern har en betydande närvaro på internet. Mycket av den grövsta antisemitiska och rasistiska propagandan sprids från dess nätaktivister och når långt utanför de egna leden. Vidare bör extremhögerns inflytande inte bedömas endast ur ett nationellt perspektiv. Det handlar om en transnationell idégemenskap och det finns täta band mellan svenska, europeiska och amerikanska grupperingar. Utvecklingen i Sverige behöver inte följa den i andra länder, men den är inte oberoende av vad som sker i omvärlden.

Med andra ord, för att bedöma extremhögerns inflytande måste även spridning och förstärkning av idéer vägas in. Det gäller inte minst de former av antisemitism som utmärker dessa rörelser.

I motsats till vad som ofta hävdats har extremhögern på intet sätt övergivit judehatet för andra former av gruppfientlighet. Tvärtom är, som historikern Heléne Lööw påpekat, antisemitismen även i dag ”det bärande fundamentet i vit makt-världens ideologi”.

Antisemitisk konspirationsteori sprids i sociala medier.

Rasismen riktas mot en rad olika grupper – utomeuropeiska invandrare, muslimer, svarta och andra kategorier – men den underliggande förklaringen till allt som i deras ögon är fel i Sverige och det ”vita västerlandet” handlar om ”judarna”. Globalisering, migration, flyktingkriser, mångkulturella samhällen, feminism, antirasism, HBTQ-rättigheter och så vidare, allt ses som skapelser av en global judisk konspiration.

Konspirationens syfte sägs vara att underminera ”vita” europeiska nationers kulturer och självbestämmande för att på så sätt underlätta judisk kontroll samtidigt som den ”politiska korrektheten”, stigmatiserandet av dem som påtalar sammansvärjningen, ska skydda judarna. Denna gigantiska komplott, så lyder förklaringen, möjliggörs genom ”judarnas makt” över politik, medier och finansväsende i flertalet länder i väst.

Detta är en kärntanke inom dagens extremhöger. Den må te sig bisarr, men att inte ta dess potentiella verkan på allvar är att ignorera både historiska erfarenheter och samtida tendenser. Under senare år har denna konspirationsteori, eller varianter på den, lämnat allt tydligare avtryck även utanför vit makt-sfären. I Sverige kan detta avläsas i diskussioner som förs i xenofoba forum på nätet.

På den SD närstående och bland högerpopulister inflytelserika sajten Avpixlat publicerades en artikel som påstod att Sveriges omvandling till ett ”sönderslitet” mångkulturellt samhälle i huvudsak var ett verk av ”judiska invandrare” i samverkan med bland annat den ”judiskt ägda Bonniertidningen Dagens Nyheter” (16/4). Efter besvärande uppmärksamhet plockades texten bort, men med ”förtydligandet” att den saknade antisemitiska inslag.

På ett liknande sätt proklamerar den i antimuslimska opinioner framträdande aktivisten Ingrid Carlqvist att ”De som gått i bräschen för Sveriges grymma förvandling till Absurdistan är judar” (podden ”Ingrid och Conrad”, 6/2). Den i samma kretsar populäre etnologen Karl-Olov Arnstberg ger på sin blogg understöd till konspirationsteorin om ”kulturmarxismen” och lägger ut texten om hur judiska teoretiker inom Frankfurtskolan ligger bakom ”dagens förödande västerländska mångkultursideologi och invandringspolitik”. ”Antisemitism betraktas i dag som en mental avvikelse … vilket vi framför allt kan tacka Frankfurtskolan för”, klagar han.

I våras publicerade FOI en studie av hatbudskap i digitala miljöer där bland annat ”jargong-ord” i Flashbacks delforum ”Integration och invandring” granskats. Forumet uppges rymma cirka 1,5 miljoner poster och domineras av skribenter som är negativa till invandring. Enligt rapporten är ”jude” ett vanligt signalord i trådarna: ”ordet ’jude’ … förekommer frekvent på Integration och invandring, trots att det på ett svenskt invandringsforum på 2000-talet egentligen inte finns anledning att nämna judar särskilt mycket. Att ordet ändå förekommer har att göra med den klassiska konspirationsteorin om att judar har initierat mångkultur som ett medel att splittra folket.”

Vänder vi blicken söderut så kan konstateras att extremhögerns konspirationsteori i dag artikuleras, om än i kodifierade former, på högsta politiska nivå i bland annat Ungern och Polen. Tankegångarna avspeglas inte minst i kampanjerna mot finansmannen och filantropen George Soros, i ungersk statskontrollerad tv benämnd ”rik sionist”. Den polske forskaren Michal Bilewicz beskriver tankefiguren så här: ”De ser George Soros som ett förkroppsligande av en judisk konspiration som hjälper till att finansiera invandringen av muslimer vilka hotar den kristna civilisationen i Europa.”

Skärmbild från video publicerad av Vice News 14/8 2017.

 

Även inom den amerikanska vit makt-rörelsen utgör propagandan om hur ”judarna” står bakom invandring och mångkultur ett ledmotiv. Slagordet ”Jews will not replace us”, som skanderades vid hatmarschen i Charlottesville nyligen, syftar på just detta.

Det finns ingen anledning att tro att konspirationsteorier av detta slag plötsligt ska få ett stort genomslag i den svenska debatten, men att de på ett allt tydligare sätt även cirkulerar i bredare högernationalistiska kretsar understryker det felaktiga i att avfärda extremhögern som en politiskt obetydlig sekt.

Henrik Bachner

Henrik Bachner är idéhistoriker och styrelsemedlem i SKMA. Artikeln publicerades ursprungligen i Expressen 27/8 2017.