Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

I slutet av 2016 tillkännagav regeringen sin nya nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett av målen är att statliga och civila aktörer ska ges bättre förutsättningar för att kunna samverka, att insatser lättare ska kunna följas upp och att det samlade arbetet ska utvecklas.

Brå-rapporten Hatbrott 2014. Skärmavbild.

Regeringen har även understrukit att frågan om hatbrott ska prioriteras. Som ett led i detta arbete bjöds SKMA och andra berörda organisationer in till ett seminarium hos Brottsförebyggande rådet (Brå) i juni om hatbrottsstatistiken och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med seminariet var att fånga in synpunkter på Brås förslag om att övergå från att producera hatbrottsstatisk varje år till vartannat, till förmån för andra typer av studier på hatbrottsområdet.

På seminariet representerades SKMA av Mathan Shastin Ravid, som framförde kommitténs synpunkter på förslaget. Han påpekade bland annat att fördjupande studier om exempelvis bakgrund, eventuell ideologisk hemvist samt motiv hos gärningsmän bakom hatbrott vore välkommet, men betonade samtidigt att SKMA ser problem med att överge den årliga hatbrottsstatiken.

SKMA menar att kontinuiteten är viktig att behålla för att på bästa sätt kunna upptäcka intressanta årliga variationer i anmälningar av hatbrott. Det är till exempel viktigt att på ett så exakt sätt som möjligt kunna se hur utvecklingen i Sverige förhåller sig till externa händelser. Exempelvis tycks en förstärkt konflikt mellan Israel och dess grannar ofta bidra till en ökad hotbild mot judar i Sverige och andra länder.

Men kontinuitet i hatbrottstatistiken är också nödvändigt för att kunna göra viktiga jämförelser med utvecklingen i andra länder. I exempelvis Frankrike, Storbritannien och Tyskland publiceras årliga rapporter om anmälda antisemitiska hatbrott och incidenter. Att kunna sätta situationen i Sverige i relation till situationen i dessa och andra länder är vitalt i försöken att skaffa sig en så korrekt bild som möjligt av antisemitism nationellt och internationellt.

Synpunkterna som lades fram på seminariet hos Brå är tänkta att bidra till det underlag som regeringen sedan ska använda för att fatta beslut om eventuella förändringar i hatbrottstatistiken.

SKMA