Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

SKMA kritiserade nyligen Islamiska förbundet för att de återigen inbjudit en föreläsare som sprider judehat. I sitt svar beklagade förbundet inbjudan. SKMA välkomnar avståndstagandet, men menar att grundläggande problem kvarstår.

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet i Sverige för dess förhållningssätt till antisemitism. Kritiken har riktats mot återkommande inbjudningar av föreläsare som sprider judehat, mot förbundsledningens ovilja att erkänna och ta avstånd från föreläsarnas antisemitism, mot antijudiska uttalanden på Islamiska förbundets webbsida och slutligen mot hyllningar av islamistiska ideologer vars budskap inbegriper grov antisemitism.

Kontroversen 2013 kring inbjudningarna och förbundsledningens oklara hållning bidrog till att Omar Mustafa, S-politiker och dåvarande ordförande i Islamiska förbundet, avgick ur den socialdemokratiska partistyrelsen. Veronica Palm, vid denna tid ordförande i Stockholms arbetarekommun, förklarade att Mustafa ombetts lämna sin plats därför att han, trots löften om motsatsen, på nytt hade valt ”att inbjuda medverkande med förkastliga åsikter” och ”avvisade…kraven på att tillräckligt tydligt ta avstånd från den policy kring inbjudningar som hade gett upphov till anklagelser om antisemitism och homofobi” (AB 17/4 2013).

I samband med den debatten publicerade SKMA i Nyhetsbrev juni 2013 en detaljerad genomgång av  Islamiska förbundets och Omar Mustafas agerande.

Föreläste på konferens

Islamiska förbundet presenterar föreläsare på konferensen i december 2016, högst upp Zaghloul El-Naggar. Skärmavbild.

I slutet av 2015 ersattes Omar Mustafa av Temmam Asbai som ordförande för Islamiska förbundet, men tyvärr har förbundet fortsatt att bjuda in talare som sprider judehat och homofobi.

SKMA uppmärksammade på sin blogg den 14/1 2017 att Islamiska förbundet, liksom tidigare i samverkan med Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd, till en konferens i Stockholm i december 2016 bjudit in egyptiern Zaghloul El-Naggar som föreläsare. I programmet presenterades han som geolog, lärd inom islam och författare.

Vad konferensarrangörerna inte berättade var att El-Naggar också är ökänd för sin antisemitiska propaganda, sina maningar till jihad för att utplåna Israel och sitt hat mot homosexuella. Mot bakgrund av att Islamiska förbundet tidigare som regel avvisat kritik mot sina föreläsare med att de kritiserade yttrandena är påhittade, att de endast ger uttryck för ”kritik av Israel” osv, gav SKMA en utförlig redogörelse för den typ av budskap El-Naggar förmedlar i sina anföranden, artiklar, böcker och tv-framträdanden. Här återges några exempel (för en utförligare redovisning se denna artikel).

Världskonspiration

El-Naggar är bl.a. författare till boken La conspiration. Aperçus du complot juif et international contre le peuple palestinien [Konspirationen. Exposé över den judiska och internationella komplotten mot det palestinska folket], (Marefah, Beirut 2005). Denna bok, som först utkom på arabiska och som uppmärksammats internationellt för dess grova judehat, sprider några av de farligaste antijudiska lögner historien känner.

El-Naggars bok La Conspiration.

Med stöd i bl.a. det ryska falsariet Sions vises protokoll förklarar El-Naggar att judarna är roten till det onda och att en global judisk konspiration är världshistoriens motor. Judarna, skriver El-Naggar, bedriver ”sataniska projekt, vars mål är alla andra folks förstörelse, den judiska världsdominansen och de andras förslavande.”

Några citat ur boken: ”Judarna utmärks genom sin blinda intolerans för andra nationer och hela mänskligheten. De har varit skickliga i att bedriva konspirationer historien igenom. I våra dagar provocerade de fram det första och andra världskriget, liksom många andra inbördes-, ras- och religionskrig”, ”Det är talande att toleransen människor emellan knappast är omnämnd i den av dagens judar förfalskade Toran, liksom i Gamla Testamentets övriga böcker, Talmud eller Sions vises protokoll”, ”Koranen beskriver väl och ofta den judiska personlighetens karaktärer och beståndsdelar, som genom historien givit den detta sataniska drag, och som de är starkt bundna till.”

”Jihad är enda sättet”

I boken påstår El-Naggar också att Israel och USA låg bakom terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Denna konspirationsteori har han framfört även i t.ex. Hamas tv-kanal Al-Aqsa 2008, då han förklarade att 11-september-attackerna iscensattes i syfte att ”stoppa islams utbredning”.

Israels utplåning är ett återkommande tema. I bl.a. den egyptiska tv-stationen Al-Rahma 2009 beskrev El-Naggar judarna som ”djävulen i mänsklig skepnad”. Judarna i Israel betecknades som ”jordens avskum och nationernas skräp” vilka planterats i hjärtat av den arabiska världen genom en stor konspiration. Det finns bara en lösning, förklarade El-Naggar: ”Låt mig vara tydlig. Jihad är det enda sättet att lösa denna fråga. När det gäller judarna kan ingenting uppnås med fred, avtal, öppna gränser eller diplomatiska och ekonomiska förbindelser.”

Judehat och homofobi

El-Naggar återknyter även till ett annat i islamistisk antijudisk propaganda centralt tema. På sin egen webbsida förklarar han att judarna givit upphov till den ”materialistiska civilisation” som spridit, uppmuntrat och legaliserat dekadens, omoral, droger och, värst av allt i El-Naggars ögon, homosexualitet – allt med syftet att förstöra och kontrollera människor. Manifestationer för homosexuellas rättigheter fördöms som ”djävulens parad”. Men Gud, meddelar El-Naggar, har utdelat ett rättmätigt straff: aids och ebola.

Få torde bli förvånade över att El-Naggar i en intervju i Al-Ahram Weekly (17-23/11 2005) berättade att han ”lärde sig om judefrågan” av den hårdfört antisemitiske, pronazistiske palestinske stormuftin Haj Amin Al-Husseini eller av uppgiften att hans tänkande djupgående influerats av Hassan Al-Banna och Sayyid Qutb. Inte minst Qutbs bok ”Vår kamp mot judarna” har på ett avgörande sätt bidragit till att forma antisemitismen i islamistiska och jihadistiska miljöer.

Följer mönster

SKMA påpekade att det i sammanhanget inte är relevant om El-Naggar spred denna typ av budskap på Islamiska förbundets konferens eller ej. Det är illa nog att han bjudits in och framhållits som en religiös och vetenskaplig auktoritet. Därmed legitimerar Islamiska förbundet och deras samarbetspartners El-Naggar, och säger till sina medlemmar och åhörare att detta är någon som är värd att lyssna till. Med en enkel sökning på internet hamnar emellertid den intresserade snabbt i en malström av politisk och religiös propaganda som underblåser hat mot judar och homosexuella, och hetsar till våld.

SKMA noterade också att Islamiska förbundets inbjudning av El-Naggar följer ett mönster och att detta, tillsammans med förbundsledningens återkommande svårigheter att ta avstånd från gästernas hatiska budskap och dess hyllningar till antisemitiska och homofoba ideologer, tydliggör att organisationen har djupa problem med grundläggande demokratiska värderingar. Om ingen genomgripande förändring nu sker i förbundets och dess samarbetspartners hållning och uppfattning om vilka auktoriteter som är lämpliga att bjuda in kommer vi med all sannolikhet tyvärr att få återkomma i frågan, avslutade SKMA.

Islamiska förbundets svar

Som svar på SKMA:s kritik förklarade Islamiska förbundet och Ibn Rush att de att de inte känt till El-Naggars antisemitism, att de tog avstånd från denna och att inbjudningen inte skulle ha ägt rum om de haft kännedom om hans åsikter. SKMA välkomnade dessa markeringar, men noterade samtidigt att förklaringen att arrangörerna inte skulle känt till El-Naggars judehat föreföll osannolik då det är välkänt och lätt att hitta. SKMA riktade också kritik mot att arrangörerna i sina uttalanden varken nämnde eller tog avstånd från föreläsarens homofobiska uttalanden.

Sveriges Unga Muslimer svarade inte på kritiken. När de kritiserades för detta av den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men” (AB 21/1) replikerade förbundets ordförande Rashid Musa att det handlade om ”guilt by association” och tillade: ”Vi har varken något behov eller skyldighet av att tillfredsställa och ständigt förklara oss själva för utomstående individer” (AB 23/1).

Medier följde upp

Islamiska förbundets agerande kritiserades även av Somar Al Naher på Aftonbladets ledarsida (22/1). Hon menade att förbundets förklaring till El-Naggars medverkan saknade trovärdighet och att organisationen genom inbjudan ”tar del i att sprida och legitimera antisemitiska uppfattningar”. ”Det är inte första gången som förbundet hamnar i blåsväder, men det lär heller inte bli sista om inte Islamiska förbundet gör upp med sin sunkiga organisationskultur”, skrev Al Naher.

SKMA:s granskning låg även till grund för ett inslag i Sveriges Radios program Människor och tro den 26/1, där Islamiska förbundets ordförande intervjuades om organisationens hållning till antisemitism och homofobi.

SKMA