Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

En ny studie pekar på att negativa attityder till judar har förstärkts i Polen under de senaste åren. Forskare kopplar detta till ökad kontakt med antisemitisk propaganda på Internet, men ser också ett samband med växande antimuslimska strömningar.

Enligt en ny undersökning, genomförd av The Center for Research on Prejudice vid Warszawas universitet under ledning av Michal Bilewicz, har andelen polacker som hyser en negativ inställning till judar ökat och den andel som har en positiv uppfattning minskat mellan åren 2014 och 2016. Resultaten indikerar att den försvagning av antisemitiska attityder som noterats i undersökningar åren före 2014 har brutits.

Den nya studien pekar på att en ökad andel av den polska befolkningen är negativa till att ha en judisk familjemedlem, granne eller medarbetare. 2014 svarade t.ex. 45 procent av respondenterna att de motsatte sig en judisk familjemedlem, 2016 var motsvarande siffra 56 procent.

Polska ultranationalister bränner en docka föreställande en ortodox jude vid en demonstration mot flyktingar och EU i Wroclaw 2015. Skärmavbild.

 

Forskarna har även använt exempel på antisemitisk argumentation som förekommer i olika medier för att undersöka polackers inställning till antijudiska uppfattningar. Resultaten visar att andelen bland både vuxna och unga som ansåg att uttalandena var förolämpade mot judar minskade påtagligt mellan 2014 och 2016. Minskningen var störst bland unga, en majoritet av dem ansåg vid fjolårets mätning t.ex. att beskrivningen av judar som ”drägg” inte var kränkande. Ett annat exempel som användes löd: ”Judar måste förstå att hatet emot dem helt orsakades av dem själva genom deras förräderi och brott. Idag försöker de dölja sin skuld och överföra den på oss polacker.” Bland unga var det 43 procent som ansåg påståendet kränkande mot judar 2014, två år senare hade  andelen minskat till 26 procent. Bland vuxna minskade andelen från 56 procent 2014 till 41 procent 2016.

En förklaring till den ökade acceptansen för antisemitism bland unga menar forskarna kan vara att de i ökad utsträckning vänjer sig vid antijudiska uttryck på nätet och att negativa reaktioner på dessa mattas av. Enligt rapporten har andelen unga och vuxna som mött hatpropaganda på nätet ökat med 50 procent under de senaste två åren, bland unga har andelen ökat från 58 till 74 procent. Antisemitism kommer även till uttryck i tv och den andel som sade sig ha hört antijudiska yttranden i tv-sändningar har också ökat markant, bland vuxna från 25 procent 2014 till 40 procent 2016.

Enligt rapporten bekräftar undersökningen att kontakt med antijudiska uppfattningar kan kopplas till negativa känslor som ilska och hat mot judar. Unga polacker som tagit del av antisemitisk propaganda var enligt resultaten mer benägna att känna förakt mot judar och själva använda hatiska uttryck i vardagliga sammanhang. Bland unga var det 24 procent och bland vuxna 11 procent som medgav att de använde judefientliga uttryck.

Vandalisering av judisk begravningsplats i Sochaczew 2015.

Bilewicz och hans kollegor skriver att resultaten kan framstå som överraskande med tanke på att den polska befolkningens politiska uppfattningar på höger-vänsterskalan inte förändrats nämnvärt mellan 2014 och 2016. Sympatierna för högerståndpunkter har inte ökat och bland unga har liberala uppfattningar till viss del förstärkts. Däremot noterades 2016 en ökning av antimuslimska attityder i alla åldersgrupper, följt av ett ökat socialt avståndstagande från andra minoriteter, inklusive judar. Antimuslimska tendenser i den offentliga debatten 2014-2015 kom, enligt rapporten, således att inverka negativt även på inställningen till judar. Dessa effekter syns i alla åldersgrupper och är oberoende av politiska sympatier, skriver forskarna.

”Ju mer antimuslimskt inställda människor är, desto mer antisemitiska är de”, kommenterade Michal Bilewicz i tidningen Forward (24/1) och gav ett exempel på hur tänkandet i dessa grupper kan se ut: ”De ser George Soros som ett förkroppsligande av en judisk konspiration som hjälper till att finansiera invandringen av muslimer vilka hotar den kristna civilisationen i Europa”.

SKMA