SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet (IFIS) för dess förhållningssätt till antisemitism. Kritiken har riktats mot återkommande inbjudningar av föreläsare som sprider judehat, mot förbundsledningens ovilja att erkänna och ta avstånd från föreläsarnas antisemitism, mot antijudiska uttalanden på Islamiska förbundets webbsida och slutligen mot hyllningar av islamistiska ideologer vars budskap inbegriper grov antisemitism. En liknande kritik mot Islamiska förbundet har riktats av bl.a. Expo.

Kontroversen 2013 kring inbjudningarna och förbundsledningens oklara hållning bidrog till att Omar Mustafa, S-politiker och dåvarande ordförande i Islamiska förbundet, avgick ur den socialdemokratiska partistyrelsen. Veronica Palm, vid denna tid ordförande i Stockholms arbetarekommun, förklarade att Mustafa ombetts lämna sin plats därför att han, trots löften om motsatsen, på nytt hade valt ”att inbjuda medverkande med förkastliga åsikter” och ”avvisade…kraven på att tillräckligt tydligt ta avstånd från den policy kring inbjudningar som hade gett upphov till anklagelser om antisemitism och homofobi” (AB 17/4 2013).

I samband med debatten 2013 publicerade SKMA en detaljerad genomgång av  Islamiska förbundets och Omar Mustafas agerande. Slutsatsen löd:

Islamiska förbundet har under flera år återkommande bjudit in föreläsare vars övergripande budskap innehåller grov antisemitism. När detta har påtalats har dess ordförande Omar Mustafa till en början ifrågasatt att föreläsarna hyser antijudiska uppfattningar, beskrivit judehatet som Israelkritik och anklagat kritikerna för islamofobi. Först när hans plats i socialdemokraternas partistyrelse stod på spel medgav Mustafa på ett otvetydigt sätt att två av de inbjudna gästerna givit uttryck för antisemitism. När det gäller de två andra föreläsarnas tydligt antijudiska uppfattningar så förnekar Mustafa att dessa skulle vara antijudiska och avfärdar kritikerna som ”Israelvänner”. Parallellt med detta har Mustafa som ordförande i IFIS hyllat ökända antisemitiska ideologer – inflytelserika figurer vars världsbild och historiesyn inrymmer extrema former av judehat – som stora tänkare och förebilder för muslimer. Slutligen har IFIS översatt och på sin hemsida publicerat en text som ger uttryck för klassisk antisemitism. Det är uppenbart att det finns en tydlig tendens i detta. IFIS har konsekvent valt att associera sig med, försvara, hylla och därmed också legitimera personer och budskap som är antijudiska.

Återigen inbjöds ökänd antisemit

I slutet av 2015 ersattes Omar Mustafa av Temmam Asbai som ordförande i Islamiska förbundet, men tyvärr fortsätter förbundet att bjuda in judehatare, homofober och extremister.

Islamiska förbundet presenterar föreläsare på konferensen i december 2016, däribland Zaghloul El-Naggar. (Skärmavbild.)

Islamiska förbundet presenterar föreläsare på konferensen i december 2016, högst upp Zaghloul El-Naggar. (Skärmavbild.)

När Islamiska förbundet, även denna gång i samverkan med bl.a. Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd, i december 2016 arrangerade en konferens i Stockholm var en av de inbjudna föreläsarna egyptiern Zaghloul El-Naggar. I programmet presenteras han så här: ”Dr. Zaghloul El-Naggar är ursprungligen från Egypten. Han är en geolog, lärd inom Islam och är även författare. Huvudtemat för El-Naggar böcker har vetenskapen i Koranen; hans vetenskapsteori blandas med religion. Efter sin akademiska karriär för blev han ordförande i kommittén för vetenskapliga begrepp inom Koranen, Högsta rådet för islamiska frågor i Kairo.”

Vad konferensarrangörerna inte berättar är att El-Naggar också är ökänd för sin antisemitiska propaganda, sina maningar till jihad för att utplåna Israel och sitt hat mot homosexuella. Här följer några exempel på den typ av budskap han förmedlar i sina anföranden, artiklar, böcker och tv-framträdanden. Att redogörelsen är relativt utförlig beror på att Islamiska förbundet tidigare som regel avvisat kritik mot sina föreläsare med att de kritiserade yttrandena är påhittade, att de endast ger uttryck för ”kritik av Israel” osv.

El-Naggar är bl.a. författare till boken La conspiration. Aperçus du complot juif et international contre le peuple palestinien [Konspirationen. Exposé över den judiska och internationella komplotten mot det palestinska folket], (Marefah, Beirut 2005). Denna bok, som först utkom på arabiska och som uppmärksammats internationellt för dess öppna och grova judehat, sprider några av de farligaste antijudiska lögner historien känner. Med stöd i bl.a. det ryska falsariet Sions vises protokoll förklarar El-Naggar att judarna är roten till det onda och att en global judisk konspiration är världshistoriens motor. Judarna, sammanfattar El-Naggar, bedriver ”sataniska projekt, vars mål är alla andra folks förstörelse, den judiska världsdominansen och de andras förslavande.”

Här ett utdrag ur boken La Conspiration, översatt av SKMA från den franska utgåvan:

”Judarna utmärks genom sin blinda intolerans för andra nationer och hela mänskligheten. De har varit skickliga i att bedriva konspirationer historien igenom. I våra dagar provocerade de fram det första och andra världskriget, liksom många andra inbördes-, ras- och religionskrig. Och de grundade många hemliga organisationer dolda bakom olika lysande ändamål, hycklande privata och allmänna sociala tjänster och falska vädjanden om fred mellan nationerna och förkastandet av religiös och raslig fanatism så att dessa skulle bli ett exklusivt privilegium för judarna, t ex frimurarorganisationerna och Rotary vars huvudsakliga mål är grundandet av den internationella sionismen i världens olika maktcentra, försvagandet av muslimerna, våldtäkten av Palestina och fördrivandet av dess befolkning och slutligen ockupationen av grannländernas territorier.

Skärmklipp bild La Conspiration - El NaggarDet är talande att toleransen människor emellan knappast är omnämnd i den av dagens judar förfalskade Toran, liksom i Gamla Testamentets övriga böcker, Talmud eller Sions vises protokoll. Om den någon gång nämnts så är det judar emellan eller mot fåglarna och djuren.

Judarna har dolt sin religiösa kulturs källor, så att de ska kunna penetrera Västerlandets kyrka och använda den för sina sataniska projekt, vars mål är alla andra folks förstörelse, den judiska världsdominansen och de andras förslavande.

Genom att förfalska religionen och historien, genom att dikta ihop lögner mot Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans profeter och Hans budbärare, och genom känslan av att vara viktigare än alla andra världens nationer, gör de det legitimt att lura, bedra och förråda de andra, stjäla deras tillgångar, angripa dem med alla medel som att hitta på och sprida lögner, provocera uppror och fientligheter bland folken, och genom att göra allt detta är judarna i sanning sataniska människor.

Koranen beskriver väl och ofta den judiska personlighetens karaktärer och beståndsdelar, som genom historien givit den detta sataniska drag, och som de är starkt bundna till. Oförskämda mot Gud, Hans religion, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och alla Hans andra varelser, fräcka mot Guds profeter har de föraktat det sanna som profeterna bringade dem genom att tillvita dem de sämsta egenskaper, dolt sanningarna, fakta och historien, föraktat religionen och ändrat i Toran och evangelierna, hånat återuppståndelsen, domen, paradiset och helvetet, med sina hårda hjärtan har de hetsat till barbari och omänsklighet, begåvade med en syndig och svekfull fantasi har de brutit överenskommelser och pakter, hatare av mänskligheten, avundsjuka mot varje person som har framgång, insisterande på att så oordning och korruption på jorden och att få alla moraliska principer och goda uppförandekoder att kollapsa, hålla fast vid misstron de sprider bland människor för att korrumpera deras tro och härska över dem.”

I boken påstår El-Naggar också att Israel och USA låg bakom terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Denna konspirationsteori har han framfört även  i t.ex. Hamas tv-kanal Al-Aqsa 2008, då han förklarade att 11-september-attackerna iscensattes i syfte att ”stoppa islams utbredning”.

”Djävulen i mänsklig skepnad”

El-Naggar döljer inte heller i andra sammanhang sin grova antisemitism. I den egyptiska tv-stationen Al-Rahma 2009 beskrev El-Naggar judarna som ”djävulen i mänsklig skepnad”. Judarna i Israel betecknades som ”jordens avskum och nationernas skräp” vilka planterats i hjärtat av den arabiska världen genom en stor konspiration. Det går aldrig att lita på judar, meddelade han vidare. ”Judarna har aldrig hållit överenskommelser… Det är så de beskrivs i Koranen”. Det finns bara en lösning, förklarade El-Naggar: ”Låt mig vara tydlig. Jihad är det enda sättet att lösa denna fråga. När det gäller judarna kan ingenting uppnås med fred, avtal, öppna gränser eller diplomatiska och ekonomiska förbindelser. De är djävulen i mänsklig skepnad.”

Israels utplåning är ett återkommande tema. I Iqra TV 2006 proklamerade El-Naggar: ”Muslimer måste föra en hård kamp för krossa denna stat”, ”denna falska stat måste förr eller senare utplånas”. Stödet för Israel i USA och i europeiska nationer beror, förklarade han, framför allt på felaktiga föreställningar som spridits genom ”den judiska handens infiltration” i dessa länder.

Judehat och homofobi

El-Naggar återknyter även till ett annat i islamistisk antijudisk propaganda centralt tema. På sin egen webbsida förklarar han att judarna (här benämnda ”den sionistiska rörelsen”) givit upphov till den ”materialistiska civilisation” som spridit, uppmuntrat och legaliserat dekadens, omoral, droger och, värst av allt i El-Naggars ögon, homosexualitet – allt med syftet att förstöra och kontrollera människor. (”The current materialistic civilization, given birth by the Zionistic movement, deems lawful the spread of all sorts of lewd and lawful acts in human societies, with the purpose of destroying people and holding sway over them. They encourage all obscene acts starting with adultery, incest, alcohol, drugs, gambling, nightclubs, clubs for the nude, striptease clubs, and ending with issuing laws to legalize nasty homosexuality…). Manifestationer för homosexuellas rättigheter fördöms som ”the parade of the devil”.

Skärmklipp El Naggar hemsida detalj

Judehat och homofobi på El-Naggars webbsida.

 

Men Gud, meddelar El-Naggar, har utdelat ett rättmätigt straff: aids och ebola: ”Allah, Exalted and Glorified be He, has punished them with diseases that humanity has never known before, just as He punished the sodomites of previous times with an unprecedented punishment. Of these new diseases are the acquired immunity deficiency diseases such as the AIDS, Ebola and others.” Han tillägger: ”The Prophet (pbuh) is the most truthful as he said: ’Whenever lewdness appears among people and they speak publicly and openly about their indecent acts, the diseases and plagues that have never found their way to humanity will hit them’.”

Få torde bli förvånade över att El-Naggar i en intervju i Al-Ahram Weekly (17-23/11 2005) berättade att han ”lärde sig om judefrågan” av den hårdfört antisemitiske, pronazistiske palestinske stormuftin Haj Amin Al-Husseini eller av uppgiften att hans tänkande djupgående influerats av Hassan Al-Banna och Sayyid Qutb. Inte minst Qutbs tänkande och i synnerhet dennes bok ”Vår kamp mot judarna” har på ett avgörande sätt bidragit till att forma antisemitismen i islamistiska och jihadistiska miljöer.

Inbjudningen följer ett mönster

Det är i sammanhanget inte relevant om El-Naggar spred denna typ av budskap på Islamiska förbundets konferens eller ej. Förhoppningsvis gjorde han inte det. Men det är illa nog att han bjudits in och framhållits som en religiös och vetenskaplig auktoritet. Därmed legitimerar Islamiska förbundet och deras samarbetspartners El-Naggar, och säger till sina medlemmar och åhörare att detta är någon som är värd att lyssna till. Med en enkel sökning på internet hamnar emellertid den intresserade snabbt i en malström av politisk och religiös propaganda som underblåser hat mot judar och homosexuella, och hetsar till våld.

Inbjudningen av El-Naggar följer ett mönster, och är blott det senaste exemplet på hur hatpredikanter gång på gång bjuds in till Islamiska förbundets arrangemang. Lägg till detta förbundsledningens återkommande svårigheter att ta avstånd från deras budskap och dess hyllningar till antisemitiska och homofoba ideologer, och det blir tydligt att organisationen har djupa problem med grundläggande demokratiska värderingar. Om ingen genomgripande förändring nu sker i förbundets och dess samarbetspartners hållning och uppfattning om vilka auktoriteter som är lämpliga att bjuda in kommer SKMA med all sannolikhet tyvärr att få återkomma i frågan.

SKMA

Läs även SKMA:s artikel ”Mustafa-affären – eller hur legitimering av judehat blev ’kamp mot antisemitism'”.

UPPDATERING 16/1: Studieförbundet Ibn Rushd, en av de organisationer som stod bakom Islamiska förbundets konferens, meddelar nu på sin webbsida att de tar avstånd från Zaghloul El-Naggars antisemitism. De hävdar att de inte kände till hans antijudiska uppfattningar men menar att hade de haft kännedom om dessa så skulle de ha stoppat hans medverkan. Att de inte skulle ha känt till hans antisemitism verkar egendomligt, den är välkänd och lätt att hitta, men det är bra att Ibn Rushd markerar sitt avståndstagande och tydliggör att El-Naggar aldrig borde ha inbjudits. Ibn Rushd säger dock ingenting om El-Naggars homofobi, som också påtalas och redovisas i SKMA:s inlägg. Även på denna punkt är det viktigt att studieförbundet markerar ett tydligt avståndstagande.

UPPDATERING 17/1: Islamiska förbundet skriver i en kommentar att de inte kände till El-Naggars antisemitism och att ”inbjudningen skulle inte ha skett om vi kände till El-Naggars tidigare uttalande.” Läs SKMA:s kommentar till Islamiska förbundets uttalande: ”Bra att Islamiska förbundet beklagar inbjudan av antisemitisk föreläsare, men problemen går djupare än så”.