Som SKMA tidigare uppmärksammat lades i augusti i år en kurs om Israel-Palestinakonflikten vid högskolan i Hildesheim i Tyskland ner efter kritik för att bl.a. förmedla antisemitism. En av de texter som använts på kursen och som uppmärksammades i sammanhanget var en tysk översättning av den svenske journalisten Donald Boströms artikel ”Våra söner plundras på sina organ”, som publicerades på Aftonbladet Kultur 2009. Boströms artikel sökte göra gällande att staten Israel fångade in och dödade palestinier i syfte att stjäla deras organ och insinuerade att verksamheten bedrevs i maskopi med rabbiner i USA.

Nu har chefen för Tysklands främsta institution för forskning om antisemitsm, Zentrum für Antisemitismusforschung vid Berlins tekniska universitet, Prof. Stephanie Schüler-Springorum utrett innehållet i högskolans kurs på uppdrag av vetenskapsministeriet i Niedersachsen. Hon ansluter sig till uppfattningen att kursen var ovetenskaplig, ensidig och inkluderade texter som inbegrep antisemitiska föreställningar. Schüler-Springorum pekar i detta sammanhang på Boströms organskröna i Aftonbladet och menar att denna ”entydigt ansluter till medeltida antijudiska fantasier om barnamord”.

Ledningen för högskolan i Hildesheim ställer sig helt bakom Schüler-Springorums slutsatser, ber om ursäkt för det inträffade och understryker att ”det får inte finnas något utrymme för antisemitism i vårt samhälle”.

Vid en tidigare granskning av kursmaterialet som genomfördes av Jan Riebe, forskare vid Amadeu Antonio Stiftung i Berlin, en stiftelse som bevakar och motverkar högerextremism, rasism och antisemitism, drogs slutsatsen att texterna var ovetenskapliga, att kursens inriktning var ”oförenligt med den demokratiska grundhållning” som ska gälla för högskolor samt att den förmedlar ”en djupt antiisraelisk och till viss del även antisemitisk världsbild”.

I vårt förra inlägg om skandalen vid högskolan i Hildesheim underströk vi det allvarliga i att Aftonbladet Kultur fortsätter att försvara Boströms text. Det finns anledning att upprepa det vi skrev då:

Även i svensk debatt har det vid flera tillfällen påvisats att Donald Boströms organskröna innehåller en rad osanna påståenden och antydningar, vilka påminner om historiskt rotade och återkommande mytbildningar om judar (se länkar till artiklar nedan). Trots detta har Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg, som ansvarade för publiceringen, vidhållit att Boström ”hade rätt”. Eftersom några belägg aldrig har kunnat presenterats har Linderborg och ett antal andra debattörer som försvarat artikeln under senare år hänvisat till en skandal vid det rättsmedicinska institutet Abu Kabir i Israel som bevis för Boströms påståenden. Skandalen vid Abu Kabir – välkänd och genomlyst i Israel långt innan Boström artikel publicerades – belägger emellertid ingenting av det Boström sökte torgföra.

Referenser till Boströms organskröna förekommer återkommande i antisemitisk propaganda runt om i världen som sprider påståenden om att judar eller Israel stulit organ från barn i Ukraina och Algeriet eller av jordbävningsoffer på Haiti. Genom publiceringen men också det fortsatta försvaret av artikeln bär Aftonbladet Kultur ett medansvar för denna utveckling.

Boströms artikel och Aftonbladet Kulturs återkommande försvar av och försök att förvanska textens innebörd diskuteras i bl a dessa inlägg:

Medierna i P1 ”Organhärva i repris” (2012)

Henrik Bachner ”Fördomar i repris” (2012)

Karin Olsson ”Hedersprickar” (2012)

Charlotte Wiberg ”Lögner från början till slut” (2012)

Charlotte Wiberg ”Äreräddningen” (2012)

Jonathan Leman ”Om Aftonbladet Kulturs falska debatt” (2013)

SKMA ”Aftonbladet Kultur fortsätter ljuga om Boströms artikel” (2013)

SKMA ”På Aftonbladet Kultur fortsätter förvanskningen av Boströms organskröna” (2014)

Charlotte Wiberg ”Boströmartikelns effekter” (2010)

Anna Veeder ”En anka flyger”(2010)

Dan Tilert ”Dissonant duett” (2010)

Jonathan Leman ”Förfalskning för en internationell publik” (2009)

Jonathan Leman ”Aftonbladet håller ställningarna” (2009)

ADL om antisemitisk propaganda som följt på Aftonbladets artikel: ”New Blood Libel: Jews Accused of Harvesting Organs

Exempel på antisemitisk propaganda i kölvattnet på Aftonbladets artikel – se längst ner i detta inlägg.

SKMA