I Stockholm den 10-11 mars arrangerar SKMA ett tvådagarsseminarium om antisemitism, antiziganism och afrofobi. Anmäl dig nu!

Seminarium i Stockholm om

ANTISEMITISM, ANTIZIGANISM OCH AFROFOBI

I Stockholm arrangerar SKMA med stöd från Kulturförvaltningen, Stockholms Stad, ett tvådagarsseminarium om antisemitism, antiziganism och afrofobi. Seminariet riktar sig till lärare, fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar samt andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med dessa fördomsmönster. Föreläsare: Joanna Rubin Dranger, Heléne Lööw, Lars M Andersson, Jan Selling, Henrik Bachner och Tobias Hübinette. Läs mer om syfte och program nedan.

Stockholm: 10-11 mars 2015. Plats: Fazer Fleminggatan Restaurant & Konferens, Fleminggatan 18. Arrangör: SKMA med stöd från Kulturförvaltningen, Stockholms Stad.

Program: Information om program och föreläsare hittar du här.

Anmälan: Anmälan senast 2 mars. Anmälan sker via e-post till info@skma.se. Uppge namn, telefonnummer, e-postadress, skola och vilka ämnen du undervisar i samt faktureringsadress och referensnummer för fakturan. Ni kan med fördel anmäla flera deltagare i samma e-post.

Kostnad: 650 kr/per person för anställda inom Stockholms Stad. Övriga 1300 kr/person. I avgiften ingår material, lunch och fika.

Ytterligare upplysningar lämnas av Lena Jersenius, Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), tel 08-667 60 90, info@skma.se

Antalet platser är begränsat!

OM SEMINARIET

Antisemitism, antiziganism och afrofobi utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värderingar och orsakar lidande hos de utsatta grupperna. Genom att stärka kunskaperna om dessa företeelser – hur de kan identifieras, förebyggas och motverkas – så stärks också den samhälleliga förmågan att befrämja demokratiska värderingar och jämlikhet.

SKMA:s seminarium har till syfte att öka kunskapen om fördomsfulla och rasistiska stereotypers uppkomst, historiska utveckling och reproduktion i samtiden, samt att genom bildanalys och diskussion fördjupa insikten i hur fördomar förmedlas visuellt. Under seminariet presenteras ny kunskap dels om de judiska, romska och svarta eller afrosvenska minoriteternas situation i Sverige vad gäller utsatthet för fördomar, rasism, diskriminering liksom om antisemitiska, antiromska och afrofobiska strömningar i Europa och globalt. Seminariet tar även upp hatbrottens utveckling och belyser det s.k. näthatet, dvs. hur och var antisemitism, antiziganism och afrofobi sprids på nätet.

Stor vikt läggs vid belysning och diskussion om hur kulturella, populärkulturella och mediala framställningar kan reproducera stereotypa bilder och vilka konsekvenser detta kan få. Samtliga föreläsare är ledande experter inom sina forskningsfält med specifik kompetens vad gäller antisemitism, antiziganism och afrofobi.

Tvådagarsseminariet riktar sig till lärare, fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar, samt andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med dessa fördomsmönster. Det anordnas på två orter, dels i Göteborg och dels i Malmö. Under dag ett föreläser några av landets främsta forskare inom respektive område. Dag två ägnas åt hur fördomsfulla bilder av judar, romer och svarta reproduceras visuellt i såväl populärkultur som media.

Läs hela programmet här.