Texten publicerades i SKMA:s nyhetsbrev juni 2011

Regeringen har under våren beslutat att antisemitism och islamofobi ska kartläggas. Samtidigt tillsätts en utredning om hur arbetet mot främlingsfientlighet och andra former av grupphat ska kunna effektiviseras.

Forum för levande historia ska på uppdrag av regeringen genomföra en kartläggning av antisemitism och islamofobi. Uppdraget, som tillkännagavs 31 mars, går ut på att sammanställa den befintliga kunskapen om dels antijudiska och antimuslimska föreställningar i Sverige och deras möjliga orsaker, dels de judiska och muslimska gruppernas utsatthet och förmåga att tillvarata sina rättigheter.

Myndigheten ska även kartlägga arbetet mot antisemitism och islamofobi samt identifiera ”goda exempel” på åtgärder och metoder som används i Sverige och andra EU-länder för att förebygga och motverka dessa företeelser. Slutligen ska också forskningen på området sammanställas och värderas. 

”Judar och muslimer trakasseras”
Som bakgrund till initiativet framhöll integrationsminister Erik Ullenhag att olika former av antisemitism och islamofobi under senare år kommit till uttryck i Sverige och andra europeiska länder. ”Såväl judar som muslimer riskerar att drabbas av trakasserier om de bär religiösa symboler. Särskilt allvarlig verkar situationen vara i Skåne. Tankar om kollektiv skuld förs fram i debatten – judar ställs till svars för Israels regerings politik och muslimer vittnar om hur de ses som misstänkta terrorister”, sade han.

Ullenhag menade att en mer sammanhängande bild av problemet var nödvändig för att behovet av ytterligare åtgärder mot antisemitism och islamofobi skulle kunna bedömas.

Inför arbetet med rapporten har Forum för levande historia samrått med forskare, SKMA, Expo och judiska organisationer.

Bengt Westerberg utreder arbetet mot rasism
Den 6 maj meddelade regeringen att den även tillsätter en utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Utredningen, som leds av Bengt Westerberg, f d folkpartiledare och avgående ordförande i Röda Korset, ska presentera en samlad bild av den kunskap som finns om dessa företeelser och identifiera brister som bör åtgärdas. Den ska också undersöka behovet av ”ett samlat ansvar för det offentligt understödda arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans” och om det anses motiverat föreslå förändringar av ”statliga aktörers roll och mandat i arbetet mot intolerans”.      

Även antisemitism och islamofobi omfattas av uppdraget. Den kartläggning som Forum för levande historia genomför ska ligga till grund för utredningens eventuella förslag till åtgärder på detta område. I den mån aspekter av problematiken inte behandlats i myndighetens rapport ska utredaren även belysa dessa.

I utredningens direktiv understryks att skolan har en central uppgift i det långsiktiga arbetet för att befrämja tolerans och öppenhet varför utredaren ska lägga särskild vikt vid ”kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar”. Utredningen ska vara klar i oktober 2012.

”Främlingsfientlighet och rasism kan uppstå i vilket land som helst, vi ska inte tro att vi kan vaccinera oss mot fördomar och intolerans”, sade Bengt Westerberg i samband med tillsättningen. ”En viktig fråga är hur man mäter och definierar främlingsfientlighet och antisemitism”, menade han.