Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) publicerar ”Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv” som e-bok för kostnadsfri nedladdning.

Under senare år har fördomar och hat mot judar blivit ett allt allvarligare problem i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Antisemitismen spelar alltjämt en nyckelroll i politisk extremism samtidigt som negativa föreställningar om judar lever kvar på ett folkligt plan och kommer till uttryck i vår vardag. Många är bekanta med att judar genom historien ofta har varit förföljda. Däremot är kunskaperna om de antijudiska föreställningar som gjorde förföljelserna möjliga ofta mer begränsade.

Syftet är att belysa just dessa föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv. Antisemitismen liknar på många sätt andra typer av fördomar och fientlighet. Samtidigt skiljer den sig genom sin långa sin långa historia och delvis annorlunda idévärld och uttryckssätt.

Skriften passar utmärkt vid studiecirklar och på skolor men också för politiker, journalister och andra som vill fördjupa sina kunskaper om antisemitism.

Författare är docent Göran Larsson

Ladda ner ”Om antisemitism – orsaker, utveckling, motiv”

En utskrift kan också beställas.

För mer information kontakta
Svenska kommittén mot antisemitism

info@skma.se
tel: +46 8 667 6090
www.skma.se