Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Görel Granström: Den antisemitiske bokhandlaren och kriminaliseringen av hets mot folkgrupp

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Efter en utdragen process kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige 1948. Bakgrunden var spridningen av antisemitism under krigsåren och inte minst den propaganda som även efter kriget emanerade från bokhandlaren Einar Åberg. Men alla var inte positiva. Flera remissinstanser ansåg att en kriminalisering skulle privilegiera judarna.  Rättsvetaren Görel Granström belyser Lex Åbergs tillkomsthistoria.

År 1948 kriminaliserades hets mot folkgrupp i Sverige. Enligt strafflagens 11 kapitel 7 § skulle den som offentligen hotade, förtalade eller smädade folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse dömas till böter eller fängelse. Det här var slutet på en tämligen utdragen diskussion som fördes i olika utredningar, i motioner och i riksdagsdebatten kring behovet av insatser mot den alltmer aggressiva antisemitiska propagandan före, under och efter andra världskriget. I den här artikeln ges en bild av vilka avvägningar som gjordes mellan olika intressen, hur argumenten såg ut och hur det … Läs resten

Ny rapport om antisemitism: Motstridiga tendenser i Tyskland

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

En ny rapport om antisemitism i Tyskland pekar på att stödet för traditionella antijudiska myter försvagas samtidigt som antisemitiska uppfattningar i sammanhang som rör Israel har en betydande utbredning. Fientlighet mot judar bland grupper med rötter i Mellanöstern ska tas på allvar, men får inte leda till att judehatet i högerextrema miljöer negligeras, skriver författarna.

2008 tillsatte den tyska förbundsdagen en oberoende expertkommission med uppdrag att belysa antisemitismen i dagens Tyskland och föreslå åtgärder för att motverka denna. Kommissionen, som inkluderar ledande antisemitismforskare, presenterade under våren sin andra rapport.

Enligt rapporten indikerar attitydundersökningar att andelen tyskar som instämmer i öppet uttryckta ”klassiska” antisemitiska påståenden minskat under de senaste 15 åren. Med klassisk antisemitism avses till exempel myter om judiska konspirationer. 2012 var det nio procent som stödde denna typ av påståenden, 2016 hade andelen sjunkit till fem procent.  Andelen som instämde i … Läs resten

”Nya” Front National inte så nytt

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2017

Marine Le Pen.
Foto Marie-Lan Nguyen, Wikimedia Commons

Nonna Mayer, forskare vid Sciences Po och CNRS, Paris, kommenterade i Books & Ideas.net 22/12 2016 resultaten från en fransk attitydstudie publicerad av Commission nationale consultative des droits de l’homme:

”Även om [Front Nationals ledare] Marine Le Pen har förklarat antisemitismen tabu så når över hälften av hennes sympatisörer höga nivåer på en skala som mäter antijudiska fördomar. Även om hon är noga med att angripa ‘islamisk fundamentalism’ och inte islam, så gör hennes anhängare inte den distinktionen. De skiljer sig från alla andra politiska partiers sympatisörer genom sin exceptionellt höga nivå av islamofobi, i betydelsen att de förkastar islam, dess praktiker och trosutövare. Marine Le Pens försök att göra Front National till ett parti i mittfåran synkroniserar inte med hennes sympatisörers världsbild. I den meningen ser ‘nya Front National’ väldigt mycket ut som det gamla.”… Läs resten

Incidenter ökade i Storbritannien

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Antalet antisemitiska incidenter i Storbritannien 2016 var det högsta som registrerats för ett enskilt år, rapporterar Community Security Trust (CST). Under året rapporterades 1 309 incidenter, en uppgång med 36 procent från 2015. Majoriteten av hatbrotten ägde rum i London och Manchester.

I motsats till vissa andra år då en kraftig ökning av rapporterade antijudiska hatbrott registrerats, kan utvecklingen 2016 inte relateras till någon specifik händelse. Snarare handlar det enligt CST om en rad olika faktorer och skeenden som skapat en atmosfär som stimulerat fientlighet mot judar. För vissa tycks vissa hämningarna mot att öppet ge uttryck för antisemitism ha avtagit, noterar CST med oro.

SKMA

Läs resten

Ny studie: Polsk antisemitism göds av näthat och muslimfientlighet

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

En ny studie pekar på att negativa attityder till judar har förstärkts i Polen under de senaste åren. Forskare kopplar detta till ökad kontakt med antisemitisk propaganda på Internet, men ser också ett samband med växande antimuslimska strömningar.

Enligt en ny undersökning, genomförd av The Center for Research on Prejudice vid Warszawas universitet under ledning av Michal Bilewicz, har andelen polacker som hyser en negativ inställning till judar ökat och den andel som har en positiv uppfattning minskat mellan åren 2014 och 2016. Resultaten indikerar att den försvagning av antisemitiska attityder som noterats i undersökningar åren före 2014 har brutits.

Den nya studien pekar på att en ökad andel av den polska befolkningen är negativa till att ha en judisk familjemedlem, granne eller medarbetare. 2014 svarade t.ex. 45 procent av respondenterna att de motsatte sig en judisk familjemedlem, 2016 var motsvarande siffra 56 … Läs resten