Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Antisemitism i högerextrema och islamistiska rörelser. Rapport från SKMA:s konferens 2017

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

Antisemitismens roll i extrema politiska rörelser i USA, Europa och Sverige var temat när SKMA samlade ledande forskare och experter till en konferens i Stockholm i november.

Över 100 personer från departement, myndigheter, skola, medier, forskarvärlden och civilsamhällesorganisationer deltog på SKMA:s konferens om antisemitism och politisk extremism i Stockholm den 8 november. Konferensen arrangerades med stöd av Gerald och Monica Naglers Stiftelse och i samverkan med Goethe-institutet och Forum för levande historia. I fokus för årets SKMA-konferens, den tredje i ordningen, stod antisemitismens plats, karaktär och funktion i dels extrema islamistiska rörelser, dels högerextrema och högernationalistiska grupper i Sverige, Europa och USA.

Svante Weyler. Foto: Willy Silberstein

 

I sitt inledningsanförande påpekade SKMA:s ordförande Svante Weyler att båda dessa rörelser utgör ett hot mot det öppna, demokratiska samhället och mot minoriteter, däribland judar. Inom såväl islamistiska som högerextrema rörelser spelar antisemitismen en viktig … Läs resten

Ny undersökning av antisemitism och muslimfientlighet i Norge

En ny undersökning av antisemitism och muslimfientlighet i Norge har publicerats av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. Resultaten sammanfattas av de ansvariga forskarna Christhard Hoffmann och Vibeke Moe i Aftenposten 5/12.

Resultaten visar att vissa specifika antisemitiska föreställningar fortsatt är relativt utbredda i den norska befolkningen. 13 procent instämmer t ex i påståendet att ”världens judar verkar i det fördolda för att främja sina egna intressen”. Men andelen norrmän som bär på en konsekvent antijudisk inställning har minskat från 12 procent 2011 till 8 procent idag. I ett internationellt perspektiv är det en jämförelsevis låg andel. Forskarna tror att en ökad medial och politisk uppmärksamhet på antisemitism som samhällsproblem kan ha bidragit till förändringen.

Undersökningen pekar på ett samband mellan uppfattningar om Israel-Palestinakonflikten och inställningar till judar respektive muslimer. Den pekar vidare på att antisemitiska uppfattningar är tydligt mer utbredda bland norska muslimer än bland … Läs resten

Brå-möte om hatbrottsstatistik

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

I slutet av 2016 tillkännagav regeringen sin nya nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett av målen är att statliga och civila aktörer ska ges bättre förutsättningar för att kunna samverka, att insatser lättare ska kunna följas upp och att det samlade arbetet ska utvecklas.

Brå-rapporten Hatbrott 2014. Skärmavbild.

Regeringen har även understrukit att frågan om hatbrott ska prioriteras. Som ett led i detta arbete bjöds SKMA och andra berörda organisationer in till ett seminarium hos Brottsförebyggande rådet (Brå) i juni om hatbrottsstatistiken och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med seminariet var att fånga in synpunkter på Brås förslag om att övergå från att producera hatbrottsstatisk varje år till vartannat, till förmån för andra typer av studier på hatbrottsområdet.

På seminariet representerades SKMA av Mathan Shastin Ravid, som framförde kommitténs synpunkter på förslaget. Han påpekade bland annat att fördjupande studier om … Läs resten

Kjetil Braut Simonsen: ”Djävulens barn”. Luther, judarna och antisemitismen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Martin Luther har ofta använts i antisemitisk argumentation. Men hur såg Luther egentligen på judarna? Och finns det en skarp skiljelinje mellan den ”yngre” och ”äldre” Luthers uppfattningar? Kjetil Braut Simonsen, norsk historiker och specialist på antisemitism, analyserar Luthers antijudaism och relationen till det moderna judehatet.

1940 gav Norsk Front (1), en organisation knuten till Vidkun Quislings Nasjonal Samling, ut en pamflett baserad på utdrag från Martin Luthers bok Om judarna och deras lögner från 1543. Enligt pamfletten hade Luther förutsagt en judisk plan för att erövra världsherraväldet:

”Hans [Luthers] uppfriskande och orädda sätt att säga saker kommer säkert att finna många meningsfränder i vår tid, som upplever judarnas försök att erövra världsmakten genom att sätta igång krig som ställer allt annat i skuggan. […] Det Luther skrev om detta folk 1543 äger idag inte bara sin fulla giltighet, utan långt mer än … Läs resten

Brittisk antisemitism kartlagd

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Institute for Jewish Policy Research och CST har publicerat en ny studie av antisemitiska attityder i den brittiska befolkningen. Resultaten analyseras utifrån vad som beskrivs som en ”elastisk” syn på antisemitism. Med det menas att antisemitiska uppfattningar förekommer i olika former och med skiftande intensitet, och att det är viktigt att skilja mellan uttalade antisemiter, det vill säga människor som hyser en stark och genomgripande fientlighet mot judar, och de som bär på någon eller några antisemitiska föreställningar.

Enligt resultaten bär cirka 30 procent av vuxna britter på antisemitiska uppfattningar av något slag, medan mellan 2,4 och 5 procent kan beskrivas som antisemiter. Resultaten pekar på att antisemitismen i Storbritannien, ur ett jämförande perspektiv, ligger på en låg nivå, fastslår rapporten. Runt 70 procent av britterna har en positiv inställning till judar.

Studien undersökte även sambandet mellan anti-israeliska inställningar och antisemitism. Enligt resultaten … Läs resten