Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev mars 2019

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

 

Läs resten

EU-studie visar på ökad otrygghet bland Europas judar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

En ny undersökning bekräftar bilden av antisemitismen som ett allvarligt problem i dagens Europa. Resultaten är oroväckande, men bör tolkas med försiktighet.

I december 2018 publicerade FRA, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, sin andra rapport om judars upplevelser och erfarenheter av antisemitism i Europa. Den första kom 2012. Undersökningen bygger på svar från över 16 000 självidentifierade judar (äldre än 16 år) i tolv EU-länder. Länderna uppskattas inrymma mer än 96 procent av Europas judiska befolkning. Från Sverige deltog fler än 1 000 respondenter.

Enligt resultaten ser 85 % av samtliga svarande antisemitismen som ett stort problem och närmare 90 % som upplever att den ökat under de senaste 5 åren. Högst andelar återfinns i Frankrike, Polen, Tyskland och Belgien. Bland svenska respondenter är det 82 % som ser antisemitism som ett stort problem och 91 % som menar att den ökat, att … Läs resten

Ny studie av antisemitiska attityder i Österrike

Enligt en ny studie av antisemitiska attityder i Österrike, genomförd 2018 på uppdrag av det österrikiska parlamentet, återfinns en ”manifest” antisemitism hos ca 10 % av den vuxna befolkningen, avspeglad framför allt i rasistiska antijudiska uppfattningar och förintelseförnekelse. Ca 30 % bär på, vad som beskrivs som, en ”latent” antisemitism, reflekterad i bl a traditionella antijudiska föreställningar.

Några resultat för enskilda frågepåståenden: 39 % instämmer i påståendet att ”Judarna kontrollerar den internationella affärsvärlden.” 36 % instämmer i påståendet ”Judar försöker idag dra fördel av att ha varit offer under den nazistiska eran”. 19 % instämmer i påståendet ”Det är ingen slump att judarna genom historien så ofta förföljts; de bär åtminstone delvis själva skulden till detta.” Vidare är det 34 % som instämmer i påståendet ”Israelernas behandling av palestinierna är i grund och botten inte annorlunda än tyskarnas behandling av judarna under andra världskriget”.

När det gäller samband med bakgrundsfaktorer … Läs resten

Många européer och en stor majoritet svenskar ser antisemitism som ett problem, enligt ny Eurobarometer

EU-kommissionen har presenterat en Eurobarometer som undersöker européers syn på antisemitism. 27 643 personer i 28 EU-länder intervjuades mellan 4 och 20 December 2018. Resultaten visar att hälften av alla européer uppfattar antisemitism som ett problem i sina respektive länder. I Sverige (81 %), Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Belgien och Österrike är det en majoritet som har denna uppfattning.

En tredjedel av alla européer anser att antisemitismen ökat i deras länder. I sex länder är det en majoritet som menar att antisemitismen ökat, däribland i Sverige (73 %), Tyskland, Nederländerna, Frankrike.

Ungefär hälften av alla européer anser att sex av nio angivna typer av antisemitiska yttringar är ett problem i deras land, det gäller förnekandet av Förintelsen (Sverige 79 %); antisemitism på Internet inklusive i sociala medier (Sverige 78 %); antisemitiskt klotter och vandalisering av judiska byggnader eller institutioner (Sverige 78 %); uttryck för fientlighet och hot som riktas mot … Läs resten

Ny undersökning: Antisemitiska attityder i Sverige och andra europeiska länder

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

En ny undersökning som publicerats av CNN bekräftar att antijudiska attityder återfinns hos betydande delar av befolkningen i flera europeiska länder. Bland de sju länder som studien omfattar är antisemitismen mest utbredd i Polen och Ungern och minst i Storbritannien och Sverige. Men även en icke obetydlig del av den svenska befolkningen bär på antisemitiska föreställningar.

Studien, som genomfördes av ComRes under september 2018, bygger på svar som erhållits genom webbintervjuer med cirka 7 000 vuxna respondenter. De länder som ingår är Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Polen och Ungern. Enligt ComRes har data viktats så att den är representativ för varje land med hänvisning till ålder, kön och region.

Av samtliga svarande är det i snitt strax över 40 procent som uppfattar antisemitism som ett växande problem i sitt land och ungefär lika många anser att judar riskerar att utsättas för rasistiskt … Läs resten