Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Österrikes vicekansler Strache, FPÖ och antisemitismen

Höstens val i Österrike resulterade i en koalitionsregering bestående av ÖVP och det högernationalistiska, främlingsfientliga partiet FPÖ. Sedan ett par veckor är FPÖ:s partiledare Heinz-Christian Strache Österrikes vicekansler. I DN 5/1 uppmärksammar Per Svensson att FPÖ i likhet med flera andra högernationalistiska partier i Europa står nära Putin, men påminner också om de bruna trådarna i FPÖ:s historia, Straches förflutna i nazistiska miljöer och partiets fortsatta kopplingar till högerextremism.

I sammanhanget bör också noteras att FPÖ har en lång historia av antisemitism och att denna tradition lever kvar än idag. På SKMA:s konferens i Stockholm i november 2017 beskrev Ruth Wodak, österrikisk forskare och expert på högerextremism och antisemitism, hur FPÖ i sin retorik reproducerar traditionella antisemitiska stereotyper, ofta i kodad form, såväl som  s.k. sekundär eller förintelserelaterad antisemitism.

Kontroverser som rör antijudiska yttringar är legio. 2012 spred t.ex. partiledaren Strache en antisemitisk bild på sin Facebooksida. Bilden utgjorde en … Läs resten

Möte med demokratiministern

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

I regeringsförklaringen den 12/9 tillkännagav statsminister Stefan Löfven bland annat att regeringen ämnar kraftsamla mot rasism och hatbrott i en ny nationell handlingsplan. Enligt Löfven inkluderar det ett återinförande av stödet till ”hågkomstresor”, det vill säga studieresor för skolungdomar till Förintelsens platser.

Som ett led i detta bjöds SKMA den 13/11 in till ett samtal med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om kommitténs erfarenheter av och tankar kring sådana studieresor. SKMA har i ca 20 år arrangerat studieresor till Förintelsen platser, och genomförde 2014-2016 en stor utbildningssatsning med stöd av den förra regeringen.

Under mötet med Bah Kuhnke betonade SKMA vikten av att studieresor ingår i längre utbildningar med omfattande förberedelser och fördjupande efterarbete. Dessutom poängterades att lärarna från de berörda skolorna bör få extra fortbildning i hur man undervisar om Förintelsen och antisemitism för att på bästa sätt kunna fortsätta det … Läs resten

Medvind för extremhögern i Polen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

På Polens självständighetsdag den 11/11 samlade en högernationalistisk marsch i Warszawa runt 60 000 deltagare. Under manifestationen, som arrangerades av högerextrema grupper, skanderades och bars banderoller med rasistiska, antisemitiska och antimuslimska slagord som ”Ut med judarna”, ”Stoppa islamiseringen” och ”Ett rent Polen, ett vitt Polen”.

När den statliga tv-kanalen TVP frågade en man om varför han deltog i marschen blev svaret: ”För att ta ifrån judarna makten”. TVP bevakade demonstrationen under vinjetten ”Den stora patriotiska marschen”.

Den nationalkonservativa polska regeringen beskrev manifestationen i positiva ordalag, inrikesminister Mariusz Blaszczak kallade den ”en vacker syn”. President Andrzej Duda tog däremot avstånd och fördömde, vad han kallade, ”sjuklig nationalism”, främlingshat och antisemitism. Marschen, i vilken även högerextremister från andra europeiska länder deltog, möttes också av protester.

Michal Bilewicz, en av Polens ledande extremism- och fördomsforskare, sade till DN 28/11 att acceptansen för extrema åsikter i den … Läs resten

Ny undersökning av antisemitism och muslimfientlighet i Norge

En ny undersökning av antisemitism och muslimfientlighet i Norge har publicerats av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. Resultaten sammanfattas av de ansvariga forskarna Christhard Hoffmann och Vibeke Moe i Aftenposten 5/12.

Resultaten visar att vissa specifika antisemitiska föreställningar fortsatt är relativt utbredda i den norska befolkningen. 13 procent instämmer t ex i påståendet att ”världens judar verkar i det fördolda för att främja sina egna intressen”. Men andelen norrmän som bär på en konsekvent antijudisk inställning har minskat från 12 procent 2011 till 8 procent idag. I ett internationellt perspektiv är det en jämförelsevis låg andel. Forskarna tror att en ökad medial och politisk uppmärksamhet på antisemitism som samhällsproblem kan ha bidragit till förändringen.

Undersökningen pekar på ett samband mellan uppfattningar om Israel-Palestinakonflikten och inställningar till judar respektive muslimer. Den pekar vidare på att antisemitiska uppfattningar är tydligt mer utbredda bland norska muslimer än bland … Läs resten

Brå-möte om hatbrottsstatistik

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

I slutet av 2016 tillkännagav regeringen sin nya nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Ett av målen är att statliga och civila aktörer ska ges bättre förutsättningar för att kunna samverka, att insatser lättare ska kunna följas upp och att det samlade arbetet ska utvecklas.

Brå-rapporten Hatbrott 2014. Skärmavbild.

Regeringen har även understrukit att frågan om hatbrott ska prioriteras. Som ett led i detta arbete bjöds SKMA och andra berörda organisationer in till ett seminarium hos Brottsförebyggande rådet (Brå) i juni om hatbrottsstatistiken och dess utvecklingsmöjligheter. Syftet med seminariet var att fånga in synpunkter på Brås förslag om att övergå från att producera hatbrottsstatisk varje år till vartannat, till förmån för andra typer av studier på hatbrottsområdet.

På seminariet representerades SKMA av Mathan Shastin Ravid, som framförde kommitténs synpunkter på förslaget. Han påpekade bland annat att fördjupande studier om … Läs resten