Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Malmö internationella forum senareläggs

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att senarelägga Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som var planerat till oktober i år. Konferensen kommer istället att äga rum hösten 2021.

”Regeringens ambition att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen, bekämpandet av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, liksom det internationella samarbetet på området, är fortsatt lika stark. Men för att vi ska kunna ha fullt fokus på dessa viktiga frågor ser vi att det bästa är att skjuta fram forumet ett år”, sade statsminister Stefan Löfven.

”I denna globala kris ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism och andra former av rasism samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation. Detta stärker den svenska regeringens beslutsamhet att fortsatt lyfta dessa frågor både nationellt och internationellt”, meddelade utbildningsminister Anna Ekström.

Läs resten

FFÖ: Museet om Förintelsen bör ligga i Stockholm

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Det är mycket glädjande att det nu finns en gedigen och väl genomarbetad utredning om ett svenskt museum om Förintelsen. Nu hoppas vi bara att nödvändiga beslut fattas inom kort och det konkreta arbetet med att förverkliga museet kommer igång. Inte minst tycker vi att det är bra att man betonar att Förintelsen också är en del av den svenska historien och att de överlevande och deras berättelser, föremål och dokument ska stå i centrum och ska tas till vara. I utredningen säger man också att det insamlingsarbetet bör inledas inom kort.

Vi tror också att det finns två andra aspekter som är viktiga i utredningen. Dels att man betonar museets självständighet och att det ska ha en stark forskningsanknytning. Det är också bra att man lyfter fram att en av museets uppgifter är att motverka historierevisionism och förnekande av Förintelsen.

Utredningen säger inget konkret om … Läs resten

Malin Thor Tureby: Sveriges museum om Förintelsen bör utformas i dialog med överlevande och efterlevande

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

I kommittédirektivet för utredningen om ett museum om Förintelsen (Kommittédirektiv 2019:36) står det att en utgångspunkt är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten vid det nya museet.

I Sverige finns sedan tidigare ett stort antal samlingar med berättelser från överlevande som har samlats in under de gångna 75 åren. De flesta av dessa samlingar initierades dock inte för att skapa och bevara kulturellt betydelsefulla berättelser att förmedla vid ett framtida Museum om Förintelsen eller vid en liknande institution. De första berättelserna eller rättare sagt vittnesmålen samlades in redan 1945 för att användas som bevis i rättegångar eller som källmaterial i olika vetenskapliga studier. Dessa initiala avsikter förverkligades sällan, men vittnesmålen eller berättelserna arkiverades vid olika institutioner. Senare insamlingsinitiativ syftade till att undersöka och besvara historikers och andra forskares specifika frågor om exempelvis svensk invandringshistoria eller den … Läs resten

Karin Kvist Geverts: Sveriges museum om Förintelsen

SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Karin Kvist Geverts, sekreterare i utredningen om ett museum om Förintelsen, sammanfattar utredningens betänkande.

Statsministern utlovade i regeringsförklaringen den 21 januari 2019 att ”Ett nytt museum inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen” och den 4 juli 2019 beslutade regeringen om att tillsätta en utredning om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas (dir. 2019:36). Professorn i etnologi, Birgitta Svensson, utsågs till utredare och utredningen skulle redovisas senast den 31 mars 2020. Arbetet kom igång i september förra året och till utredningen knöts ett sekretariat och en expertgrupp. Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) överlämnades till Kulturministern den 15 april och föredrogs för Statsministern den 20 april.

Metoden som utredningen har använt är att inhämta synpunkter från de aktörer i Sverige som pekades ut i direktivet men också bredare från ytterligare organisationer i Sverige … Läs resten

Svante Weyler: Vad visste påven Pius XII om Förintelsen hösten 1942?

SKMA Nyhetsbrev 2020

Fortfarande finns oklarheter om katolska kyrkans agerande under Förintelsen. När Vatikanen nu öppnat arkiven kan bilden klarna, skriver Svante Weyler. 

Andra världskriget tar aldrig slut. Förintelsen av Europas judar förstår vi fortfarande inte till fullo. Det är därför det är så plågsamt fascinerande att få veta vad påven visste och vad han möjligen teg om.

Pius XII blev påve 1939, som präst hade han länge verkat i Tyskland, framväxten av nazismen och vad den kunde innebära för världen kan han inte varit okunnig om. Hans företrädare Pius XI hade tagit klar ställning mot nazismen, den avgörande encyklikan hade hans blivande efterträdare skrivit åt honom.

Den 27 september 1942 överlämnade den amerikanske ambassadören i Vatikanen ett brev från sin regering som bland annat innehöll följande passus: ”Likvideringen av Warszawas ghetto är i full gång. Utan varje urskillnad, utan hänsyn till vare sig ålder eller kön förs alla judar … Läs resten