Ny studie av antisemitism i Norge

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2018

En ny undersökning av antisemitism och muslimfientlighet i Norge har publicerats av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i Oslo. Resultaten visar att vissa specifika antisemitiska föreställningar fortsatt är relativt utbredda i den norska befolkningen. 13 procent instämmer t.ex. i påståendet att ”världens judar verkar i det fördolda för att främja sina egna intressen”. Men andelen norrmän som bär på en konsekvent antijudisk inställning har minskat från 12 procent 2011 till 8 procent idag.

Studien visar på ett samband mellan uppfattningar om Israel-Palestinakonflikten och inställningar till judar respektive muslimer. Den pekar vidare på att antisemitiska uppfattningar är tydligt mer utbredda bland norska muslimer än bland befolkningen som helhet; detta gäller i synnerhet föreställningar om ”judisk makt” och inflytande i världen. Forskarna kopplar detta till bland annat den utbredda antisemitismen i respondenternas ursprungsländer och nätets betydelse för att förmedla denna typ av föreställningar.

Undersökningen visar även på en utbredd negativ inställning till muslimer. Enligt resultaten hyser 27 procent av norrmännen muslimfientliga uppfattningar. Studien kan inte säga något om utvecklingen över tid när det gäller attityder till muslimer då en motsvarande undersökning tidigare inte gjorts i Norge. Studien pekar slutligen på ett samband mellan främlingsfientlighet och en negativ inställning till judar och muslimer.