Antisemitismen i ett globalt perspektiv. SKMA sammanfattar och kommenterar ny studie

En ny studie visar att antisemitismen utgör ett globalt problem, men utbredningen varierar mellan länder och regioner. Enligt resultaten är en antijudisk attityd alarmerande utbedd i Grekland samtidigt som Sverige tillsammans med Holland och Storbritannien har de lägsta andelarna judefientligt inställda i Västeuropa. Undersökningen är intressant, men resultaten bör tolkas med försiktighet.

Den amerikanska organisationen ADL har presenterat resultaten från en global attitydundersökning om antisemitism. Studien, som omfattar strax över 100 länder, bygger på 53 100 intervjuer med personer över 18 år. I frågebatteriet ingick 11 frågepåståenden som återger negativa eller stereotypa uppfattningar om judar, som till exempel påståendet att ”Judar har för stort inflytande över världshändelserna”. Respondenter som svarat ”troligen sant” (”probably true”) på minst 6 av dessa har kategoriserats som antisemitiskt inställda.

Som med alla attitydmätningar finns det metodologiska problem och svårigheter när det gäller att tolka resultaten. I studien erbjuds endast två svarsalternativ, ”troligen sant” och ”troligen … Läs resten